Kvalitetsarbete: Frågor för reflektion

  • Har vi en tillräcklig kontinuerlig uppföljning av kunskapsresultaten på individ, klass och skolnivå? Hur tar vi hand om dessa resultat? Gör vi en analys av vad resultaten beror på? Kan vi se flera orsaker till varför resultaten ser ut som de gör? Kan vi förbättra något när det gäller hur vi tar hand om resultaten och hur skulle det gå till?
  • Finns det rutiner som bestämmer hur vi gör uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsresultat? Hur ofta? Vilka metoder används för att samla in underlagen? Har vi en fungerande metod för att analysera våra resultat?
  • Är uppföljning och utvärdering en naturlig del av vår verksamhet? Beskriv hur det ser ut på er skola?
  • Hur arbetar vi på skolan för att alla elever ska nå kunskapsmålen? Finns det brister i vår arbetssätt som vi är medvetna om och som vi kan förbättra? Hur vet vi var vi brister?
  • Får vi som lärare professionell återkoppling på vår arbetsinsats under lektioner? Vem ger återkopplingen och hur? Vad skulle kunna förbättras?
  • Vilka förbättringsområden ser vi när det gäller lektionsarbetet? Ger återkopplingen upphov till förändringar i vårt arbetssätt? Hur utvärderar vi vår undervisning?
  • Hur ser kontakten med huvudmannen ut? Har vi en kontinuerlig dialog med huvudmannen kring skolans kunskapsresultat? Får vi tillräckligt med stöd från huvudmannen för att kunna tolka och sätta in rätt åtgärder för att alla elever ska nå kunskapsmålen?
  • Finns det ytterligare insatser vi skulle vilja att huvudmannen bidrar med? Hur kommunicerar vi dessa?
  • Kopplar vi tydligt utvärderingen till en åtgärdsplan? Är våra åtgärder effektiva? Vad skulle krävas för att göra dem mer effektiva?