Kvalitetsarbete: Granskningsmetoder

Skolbeslut

De skolenheter som ingått i den regelbundna tillsynen får ett beslut och en rapport där Skolinspektionens bedömningar av verksamheten beskrivs. Utöver att skolan måste rätta till brister som lyfts fram i beslutet, kan rapporten kan utgöra ett underlag för att få syn på den egna verksamheten och var man behöver bedriva ett förbättringsarbete. Skolinspektionens tillsyn ska inte bara ses som en kontrollerande funktion utan också som ett viktigt stöd för skolans utvecklingsarbete.

Skolinspektionen granskar också om skolan har en fungerande dokumentation av verksamheten. Det kan bland annat handla om verksamhetsberättelser, kvalitetsredovisningar eller betygssammanställningar för olika årskurser med tillhörande analyser samt elev eller personal enkäter med tillhörande analyser. Här kan du hitta beslut för en viss kommun eller skola:
Beslut och rapporter

Bedömningsunderlag

Bedömningen i skolbesluten grundas på ett antal arbetsområden. Antalet arbetsområden som bedöms avgörs av hur omfattande tillsyn som genomförs av skolan. Arbetsområdena består av ett antal kritiska faktorer. Alla arbetsområden och kritiska faktorer har stöd i skollagstiftningen. Följande arbetsområden ingår:

 

  • Undervisning och lärande
  • Extra anpassningar och särskilt stöd
  • Arbetsplatsförlags lärande, grundläggande behörighet och introduktionsprogram
  • Bedömning och betygssättning
  • Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  • Förutsättningar för lärande och trygghet
  • Styrning och utveckling av verksamheten

Skolorna kan ta del av Skolinspektionens bedömningsunderlag för att granska den egna verksamheten. Här kan du läsa mer om vad vi bedömer och ta del av bedömningsunderlagen:
Regelbunden tillsyn: Detta bedömer vi

Observationsschema för lektionsobservationer

Att ge och få, professionell återkoppling på de egna eller kollegornas insatser under lektionerna, tillhör en av de allra viktigaste delarna av ett fungerande kvalitetsarbete. Många rektorer och lärare berättar att det kan vara känsligt att bevittna och ge återkoppling på kollegors lektioner. Det kan upplevas som om återkopplingen är mer av personlig kritik än professionell återkoppling.

Skolinspektionens observationsschema för lektionsobservationer är ett sätt att göra återkopplingen mer strukturerad, professionell samt vilande på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I en del fall kan schemat användas direkt i verksamheten medan andra skolor behöver anpassa schemat för att passa den egna verksamheten på bästa sätt. Här hittar du schemat:
Lektionsobservationer

Statistiken i Skolverkets databas

För att ta del av en skolas kunskapsresultat, i syfte att bedöma skolans resultat och kvalitet, använder Skolinspektionen Skolverkets resultatdatabas. Exempelvis innehåller det som i databasen benämns Skolblad på ett överskådligt sätt olika typer av kunskapsmätningar och bedömningar presenterade över tid. Statistike kan utgöra ett första steg i en skolas egen uppföljning av resultaten och därmed också en del av det första steget i kedjan till ett fungerande kvalitetsarbete. Varje rektor kan på samma sätt som Skolinspektionen gör vid sin regelbundna tillsyn ta del av resultaten för den egna skolan.
Skolverket: Sök Skolinspektionens rapporter

Skolenkäten

Skolenkäten är en del av den regelbundna tillsynen och syftar till att samla in såväl elevers som vårdnadshavares och den pedagogiska personalens synpunkter som ett viktigt underlag inför bedömningen av skolan. Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska inspekteras följande termin. Under ett år besvarar cirka 100 000 personer Skolenkäten.

Skolan får genom att ta del av resultaten av skolenkäten en nulägesbeskrivning av den egna skolan som kan användas i självgranskande syfte. I skolenkäten finns bland annat frågor som handlar om hur skolan arbetar med utveckling av utbildningen.
Skolverket.se: Skolenkäten (extern länk, nytt fönster)