Publikationer & webbinarier

Kvalitet i fritidshem 2018

Den här kvalitetsgranskningen handlar om fritidshemmens förmåga att erbjuda en god omsorg och en stimulerande fritid för de närmare 350 000 barn mellan 6 och 12 år som tillbringar en stor del av sin aktiva fria tid i fritidshem. Rapporten beskriver i vilken mån de granskade fritidshemmen ger barnen en meningsfull fritid, stöd i utvecklingen och en god omsorg under morgnar, eftermiddagar och lov. Även den pedagogiska utgångspunkten i verksamheten behandlas.

Kvalitet i fritidshem 2018 

Kommuners styrning av gymnasieskolan 2018

Rapporten beskriver de utvecklingsområden som myndigheten kunde konstatera i de besökta kommunerna och varför det är så viktigt för eleverna att styrningen utvecklas. Men här finns även beskrivningar av vad som är gemensamt för de huvudmän som arbetar framgångsrikt med styrning mot skolans kompensatoriska uppdrag. Åtgärder beskrivs både på skolnivå och programnivå. Det ges även exempel på huvudmannens stöd till lärare och åtgärder på elevnivå. Rapporten innehåller även goda exempel på uppföljning av resursfördelning och övergripande analys som ger huvudmannen kunskap om skolenheternas utvecklingsbehov.

Kommuners styrning av gymnasieskolan 2018

Webbinarium

Årsrapport 2017 - Strategier för kvalitet och helhet i utbildningen

Ökad lärarbrist och ökande skillnader mellan elevgrupper och skolor är två av de viktigaste utmaningarna i svensk skola. I Skolinspektionens årsrapport 2017 syns tydliga exempel på konsekvenser av lärarbristen.

Årsrapporten 2017 

Huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet 2017

Alla barn i Sverige har rätt till en förskola av god kvalitet. Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs enligt styrdokumenten, vilket betyder att denne ansvarar för att det finns fungerande system för att leda verksamheten mot de nationella målen. Ansvaret som huvudman innebär bland annat att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten så att de nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas. Syftet med utvärderingen är att få kunskap om förskolans kvalitet och resultat, det vill säga hur verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet 2017

Socioekonomisk resursfördelning till förskolan 2016

Endast en tredjedel av kommunerna tar hänsyn till socioekonomiska faktorer när de fördelar pengar till förskolan. Många kommuner följer inte heller upp hur pengarna används.

Socioekonomisk resursfördelning till förskolan 2016

Huvudmannens styrning av grundskolan 2015

Skolinspektionen har granskat hur huvudmän för grundskolan tar ansvar för att styra utifrån de nationella målen för utbildningen. Granskningen visar att fem av sex huvudmän behöver utveckla sin styrning med syfte att nå de nationella målen för grundskolan. Granskningen har genomförts hos 36 huvudmän för grundskolan runt om i landet. Av dessa är 19 kommunala och 17 enskilda huvudmän. Urvalet gjordes för att få en spridning när det gäller hur många skolor huvudmännen ansvarar för och att fördelningen mellan kommunala och enskilda huvudmän skulle vara så jämn som möjligt. I granskningen har dokumentation samlats in och olika företrädare för huvudmannen har intervjuats.

Huvudmannens styrning av grundskolan 2015

Navet i skolornas utvecklingsarbete 2013

Det systematiska kvalitetsarbetet spelar en avgörande roll i skolornas utvecklingsarbete. Samtidigt ser Skolinspektionen ofta brister i detta arbete. I skriften ”Navet i skolornas utvecklingsarbete” beskriver vi med hjälp av två fiktiva exempel hur olika två skolor kan utvecklas – trots att de har liknande förutsättningar. Exemplen bygger på erfarenheter från Skolinspektionens granskningar och tillsyn. Skriften är att utdrag ur Skolinspektionens årsrapport 2012 "Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring".

Navet i skolornas utvecklingsarbete 2013 

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring 2013

Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012. Rapporten innehåller en presentation och analys av myndighetens arbete utifrån besök i och kontakter med ett stort antal huvudmän, skolor och andra verksamheter, huvudsakligen genomförda under 2012.

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring 2013

Webbinarium

Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? 2010

Syftet med den här kvalitetsgranskningen är att bedöma i vilken utsträckning skolorna har ett fungerande system för att följa upp och utvärdera elevers kunskapsutveckling, och om de har ett system för att utforma åtgärder i syfte att förbättra kunskapsresultaten på skolan. Detta innebär att skolans arbete granskas i sin helhet över samtliga årskurser för att kunna avläsa om det finns en "röd tråd" i arbetet som genomsyrar såväl de lägre som de högre årskurserna.

Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? 2010


 

Webbinarier

Kommuners styrning av gymnasieskolan

Skolans lokala styrkedja

Kvalitetsarbete i skolan