Särskilt stöd

En av skolans huvuduppgifter är att anpassa undervisningen så att varje elev får möjlighet att lära på det sätt som passar eleven bäst. Eleven har rätt att få det stöd och den stimulans som behövs för att nå så långt som möjligt inom den ordinarie undervisningen.

Om skolan misstänker att eleven trots detta inte kommer att nå kunskapsmålen i ett eller flera ämnen ska skolan ge eleven stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. Rätten till särskilt stöd är kopplad till rätten att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås om stöd i form av extra anpassningar inte räcker, eller till att eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.

Arbetet med särskilt stöd sker i flera steg och ser något olika ut beroende på vilken skolform det gäller. På dessa sidor fokuserar vi på särskilt stöd i grundskolan och gymnasieskolan. Du som är intresserade av vad vi bedömer i andra skolformer när det gäller särskilt stöd kan läsa mer om vad vi tittar på i den regelbundna tillsynen här:
Regelbunden tillsyn: Detta bedömer vi

Skolchefer se hit! Dialogmöten under våren 2019 

Under våren 2019 kommer Skolinspektionen tillsammans med Specialpedagogiska myndigheten och Skolverket att bjuda in till dialogträffar om de utmaningar ni möter i era verksamheter. Följande områden kommer vi att diskutera och reflektera kring, utbyta erfarenheter och lära av varandra:

  • Tillgängliga lärmiljöer
  • Förutsättningar för kunskapsutveckling
  • Trygghet och stöd

Målet med dialogen är att du som skolchef ska ha fått idéer och kunskap om hur du kan organisera och utveckla ditt arbete, samt skapa förutsättningar för en likvärdig och inkluderande utbildning som säkerställer att alla elever får det stöd de har rätt till. Du kommer även att få information om vilket stöd som finns från skolmyndigheterna.

Anmäl dig i det län du tillhör (SPSM:s webbplats)