Nyanlända elever: Frågor för reflektion om särskilt stöd

Studiehandledning

  • Får de nyanlända eleverna studiehandledning i den omfattning och med den kvalitet de behöver?
  • Har studiehandledarna de ämneskompetenser som krävs för att ge studiehandledning i de ämnen där den nyanlända eleven behöver mest stöd?
  • När sker studiehandledningen (inför, under eller efter lektioner och/eller prov)? Är skolans sätt att genomföra studiehandledningen bäst för varje enskild nyanländ elev?
  • Hur ser samverkan ut mellan ämneslärare och studiehandledare? Har de förutsättningar för att samverka?
  • Hur utvärderar skolan effekterna av studiehandledningen?

Andra aspekter av särskilt stöd till nyanlända elever

  • Utreds varje nyanländ elevs stödbehov innan skolan sätter in stödinsatser?
  • Finns det vissa typer av stöd, som särskild undervisningsgrupp (ofta kallad förberedelseklass eller liknande), som skolan ger alla nyanlända elever? Hur utvärderas dessa åtgärder? Finns det några nyanlända elever på skolan som varit länge (mer än ett år) i särskild undervisningsgrupp, och vad är i så fall skälet till detta? Har skolan prövat andra stödinsatser innan man tog till särskild undervisningsgrupp? Hur arbetar skolan för att de nyanlända eleverna så snabbt som möjligt ska få sin undervisning inom ramen för ordinarie klass?
  • När får de nyanlända eleverna stöd? Innan, under eller efter undervisning och/eller prov?
  • Har skolan de kompetenser som krävs för att avgöra om en nyanländ elevs stödbehov beror på bristande kunskaper i svenska eller på något annat stödbehov?