Frågor för reflektion

Utredning

  • Hur uppmärksammar vi när elever riskerar att inte nå kunskapsmålen och behöver särskilt stöd? Har vi rutiner som säkerställer att vi fångar upp sådana risksignaler?
  • Utreder vi snabbt elevers behov av särskilt stöd? Innehåller utredningen en kartläggning av elevens behov samt slutsatser om tänkbara orsaker och behov? Tar vi exempelvis reda på hur undervisningen bör vara anpassad för att eleven ska kunna lär sig på bästa sätt? Samverkar vi med elevhälsan, elev och föräldrar och andra aktörer som till exempel socialtjänsten, när det behövs?

Åtgärder och åtgärdsprogram

  • Rymmer åtgärdsprogrammen relevant information om vilka behov eleven har, hur behoven ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas? Beskriver åtgärderna tydligt vad vi på skolan ska göra/anpassa föra att stötta eleven? Har eleven och vårdnadshavaren erbjudits möjlighet att medverka?
  • Följer vi upp och utvärderar att åtgärderna fungerar? Hur säkerställer vi att erfarenheterna kring vilka åtgärder som fungerar tas tillvara i den löpande verksamheten?

Stöd inom gruppen (gäller ej gymnasieskolan)

  • Hur ger vi elever särskilt stöd? Får eleverna stöd inom sina elevgrupper? Varför/ varför inte? Kan vi och behöver vi förändra detta?

Studiehandledning på modersmål

  • Vet alla lärare om att eleven har rätt till studiehandledning på sitt modersmål om det behövs? Hur använder vi den möjligheten?  Behöver vi förändra rutinerna?