Granskningsmetoder

Skolinspektionens underlag vid granskningar

Skolinspektionens granskningar ska ge underlag för att ta ställning till i vad mån verksamheterna ger förutsättningar för elever att nå de nationella målen. Inför en tillsyn tar inspektörerna del av dokumentation från skolan samt resultaten från Skolenkäten. Under besöket på skolan sker, beroende på hur omfattande tillsynen är, bland annat en rundvandring med elever, intervjuer med rektor, lärare och elever, klassrumsobservationer och i vissa fall djupintervjuer.

Till sin hjälp har inspektören en rad underlag. Underlagen kan med fördel även användas av den skola som vill utvärdera en eller flera delar av den egna verksamheten. Nedan presenteras utdrag ur Skolinspektionens underlag där vi särskilt fokuserar på särskilt stöd.

Skolenkäten

Skolenkäten är en del av den regelbundna tillsynen. Genom enkäten samlar Skolinspektionen in synpunkter från elever och pedagogisk personal på grund- och gymnasieskolan. På grundskolan ber vi även vårdnadshavare svara på enkäten. Resultaten utgör ett viktigt underlag inför bedömningen av skolan. Skolenkäten går ut till de skolor som ska granskas följande termin. Resultaten från skolenkäten kan skolan själv ta del av och på så sätt få en beskrivning av den egna skolan som kan användas i självvärderande syfte. I Skolenkäten finns bland annat frågor som handlar om särskilt stöd och som riktar sig till pedagogisk personal.

Följande frågor till pedagogisk personal i Skolenkäten berör särskilt stöd:

  • På den här skolan upprättas åtgärdsprogram för de elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen.
  • Om det framkommer att en elev på skolan har behov av särskilt stöd utreds det snabbt.
  • På den här skolan ges särskilt stöd så långt som möjligt inom den elevgrupp eleven normalt sett tillhör.

Ta del av samtliga frågor i Skolenkäten

Här kan du också ta del av resultatet av Skolenkäten, skola för skola. Tänk dock på att alla skolor inte har gjort enkäten, eftersom den bara har använts ett par år:
Skolenkäten i databasen SIRIS (extern länk, nytt fönster)

Dokumentinsamling

Inför regelbunden tillsyn samlar Skolinspektionen in en rad dokument från de skolor och kommuner som ska granskas. Det kan till exempel handla om åtgärdsprogram som skolan upprättat för elev som behöver särskilt stöd eller ett beslut om anpassad studiegång. 

Intervjuguider från Skolinspektionens kvalitetsgranskningar

Skolinspektionen har granskat särskilt stöd i flera kvalitetsgranskningar.

I samband med till exempel granskningen "Inte enligt mallen" togs samtalsstöd för inspektörerna fram, som kan vara användbara i skolans utvecklingsarbete. Granskningen avser elever med autismspektrumtillstånd på grundskolan, men de flesta frågor i intervjuguiden kan användas generellt för utredning och uppföljning av särskilt stöd. Här kan du ta del av samtalsstödet:
AST: Samtalsstöd, huvudman (PDF-fil, nytt fönster)
AST: Samtalsstöd, rekor (PDF-fil, nytt fönster)
AST: Samtalsstöd, lärare (PDF-fil, nytt fönster)

Här kan du läsa mer om granskningen "Inte enligt mallen":
Elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Även i granskningen Läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi i grundskolan finns användes en frågeguide som kan vara användbar i skolans utvecklingsarbete:
Frågeguide: Kvalitetsgranskning läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (PDF-fil, nytt fönster)

Här kan du läsa mer om granskningen av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi:
Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi