Frågor för reflektion för elever utanför klassen

  • Vi använder särskilt stöd, i form av enskild undervisning och utbildning i särskild undervisningsgrupp, först när de stödmöjligheter som är möjliga för eleven i den ordinarie undervisningsgruppen prövats?

  • Vi säkerställer att eleven fått tillgång till olika särskilda stödåtgärder inom ramen för ordinarie undervisningsgrupper innan beslut om enskild undervisning eller utbildning i särskild undervisningsgrupp fattats?

  • När vi beslutar om enskild undervisning och utbildning i särskild undervisningsgrupp har vi tillräckliga underlag som beskriver varför denna insats är det bästa stödet för eleven?

  • I arbetet med elever i behov av särskilt stöd ställer vi oss frågan; Innebär enskild undervisning och utbildning i särskild undervisningsgrupp att elever i behov av särskilt stöd får det och att elevers skolsituation förbättras som helhet? Tex, görs anpassning i det särskilda stödet kontinuerligt utifrån elevens behov? Visar våra utvärderingar på förbättringar i elevers skolsituation?

  • Har vi på skolan strategier för att eleven ska kunna återgå till undervisning i ordinarie undervisningsgrupper?

  • Får de elever hos oss som deltar i enskild undervisning eller i särskilda undervisningsgrupper även undervisning i sina ordinarie undervisningsgrupper för att undvika att de särskiljs från sin ursprungliga klass?

  • Utvärderar vi kontinuerligt beslut om enskild undervisning och placering i särskild undervisningsgrupp? Hur görs detta? Finns det förbättringsmöjligheter i hur vi utvärderar?

  • Kan vi på vår skola visa att elever har kunnat återgå till sin ordinarie undervisning?