Otydligt vilket stöd eleven ska få

Exempel på beslut: Särskilt stöd
Denna text är ett kort referat av ett av Skolinspektionens beslut. Uppgifter som kan identifiera enskilda har ändrats eller tagits bort.

Detta berättar föräldrar och skola

En förälder skriver i en anmälan till Skolinspektionen att skolan inte tillgodoser deras barns behov av särskilt stöd. I slutet av årskurs 4 fick föräldern veta att eleven inte når målen. Eleven har svårigheter som skolan vet om. Skolläkaren tycker att elevens svårigheter behöver utredas mer men skolan har sagt nej, på grund av brist på resurser. 

Huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan, berättar för Skolinspektionen att skolan bland annat har kartlagt elevens svårigheter löpande och ökat lärartätheten i klassen. Eleven har också fått extra stöd av klassläraren för att nå målen i ”kärnämnena”. Skolan har även tagit fram åtgärdsprogram för eleven under vårterminen i årskurs 3 och höstterminen i årskurs 5. Huvudmannen berättar dock att eleven fortfarande har svårigheter i skolan och att skolan inte har någon ordentlig bild av orsakerna till elevens svårigheter, trots de utredningar som har gjorts.   

Skolinspektionens bedömning

Detta ska Skolinspektionen ta ställning till

Skolinspektionen ska bedöma om skolan har utrett elevens behov av särskilt stöd. Skolinspektionen ska också bedöma om skolan har genomfört åtgärder för att eleven ska få det stöd som behövs och om skolan har följt upp och utvärderat stödåtgärderna. Skolinspektionen tar inte ställning till vilka åtgärder en skola ska genomföra för att möta en elevs behov av särskilt stöd.

Skolan har utrett eleven

I årskurs 4 visade det sig att det stöd som eleven fick inte längre fungerade. Då gjorde skolan en utredning av elevens svårigheter. När det visade sig att denna utredning inte var tillräcklig gjorde skolan ytterligare en utredning av orsakerna till elevens svårigheter i skolan. Skolan har alltså arbetat för att utreda elevens behov av särskilt stöd. Skolinspektionen förutsätter att skolan fortsätter utreda vilket behov av stöd eleven har, om skolan inte kan tillgodose elevens behov av särskilt stöd.

Inte tillräckligt väl beskrivna åtgärder i åtgärdsprogrammet

Skolinspektionens utredning visar att skolan har genomfört stödåtgärder och arbetat med åtgärdsprogram för eleven. Skolan har följt upp stödåtgärderna och de har utvärderats vid utvecklingssamtal, liksom när skolan har tagit fram nya åtgärdsprogram. Trots detta bedömer Skolinspektionen att åtgärderna i åtgärdsprogrammet inte är tillräckligt väl beskrivna. Det står till exempel inte hur elevens behov av särskilt stöd ska tillgodoses av klasslärare och resurslärare. Det står inte heller hur mycket stöd eleven ska få. Det är viktigt att åtgärderna är tydligt beskrivna för att det ska bli tydligt för alla berörda, bland andra eleven, föräldrarna och lärarna, vilka åtgärder som behöver genomföras. Det är också viktigt för att skolan ska kunna följa upp och utvärdera stödet.

Skolinspektionens beslut

Detta beslut innehåller ett föreläggande. Skolinspektionen förelägger huvudmannen att vidta åtgärder så att elevens rätt till särskilt stöd tillgodoses. I detta ingår att:

  • Utarbeta åtgärdsprogram för aktuell elev i enlighet med skollagens krav (3 kap. 9 § skollagen).