Placering i särskild undervisningsgrupp och information till vårdnadshavare

Exempel på beslut: Särskilt stöd
Denna text är ett kort referat av ett av Skolinspektionens beslut. Uppgifter som kan identifiera enskilda har ändrats eller tagits bort.

Detta berättar föräldrar och skola

En förälder skriver i en anmälan till Skolinspektionen att skolans lösningar för en elev inte skett med elevens bästa som utgångspunkt. Skolans har placerat eleven i särskild undervisningsgrupp, men eleven själv har önskat att få gå kvar sin klass. Föräldrarna är tveksamma till skolans lösning som de upplever som en ”akutlösning”.

Föräldrarna är också missnöjda med att skolan inte har informerat dem om att eleven varit frånvarande från undervisningen. Skolan informerade bara personalen på det särskilda boende där eleven bor.

Skolan och huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan, säger att skolan har lagt upp elevens skolgång utifrån skolans kunskap om eleven och tidigare utredningar om eleven. Utifrån den informationen ansåg skolan att undervisningen av eleven borde ske enskilt eller i en mycket liten grupp.

Skolan har tagit till sig av kritiken om information till hemmet och skapat rutiner för detta.

Skolinspektionens bedömning

Detta ska Skolinspektionen ta ställning till

Skolinspektionen ska bedöma om rektor har fattat beslut om placering i särskild undervisningsgrupp enligt bestämmelserna i skollagen och om huvudmannen har följt skollagens bestämmelser om information till föräldrar.

Placering i särskild undervisningsgrupp

Skolinspektionens utredning visar att eleven fick all sin undervisning i särskild undervisningsgrupp under ett läsår. För att kunna placera en elev i särskild undervisningsgrupp krävs det att rektor fattar beslut om det, men huvudmannen har inte kunnat visa något sådant beslut som gäller eleven. Skolinspektionen utgår därför från att skolan inte har fattat något sådant beslut. Ett beslut om placering i särskild undervisningsgrupp kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Eftersom skolan inte har fattat något beslut har föräldrarna inte haft möjlighet att överklaga skolans beslut om att placera eleven i särskild undervisningsgrupp. Skolinspektionen bedömer därför att skolan inte följt bestämmelserna om placering i särskild undervisningsgrupp.

Information till hemmet

Eleven bor i ett särskilt boende. Enligt Skolinspektionen är det viktigt att skolan och socialnämnden samråder om hur samarbetet mellan skola, vårdnadshavare och boende ska ske när eleven inte bor hemma. Utredningen visar att skolan inte informerade föräldrarna om att eleven inte fick någon undervisning när assistenten var sjuk, att ändringar gjordes av undervisningstiderna för eleven och att eleven hade omfattande frånvaro. Enligt Skolinspektionens bedömning påverkade dessa händelser elevens skolsituation och skolan borde därför ha informerat föräldrarna, som är elevens vårdnadshavare. Skolinspektionen bedömer därför att skolan inte följt bestämmelserna om information till hemmet.

Skolinspektionens beslut

Beslutet innehåller ett föreläggande. Huvudmannen ska vidta åtgärder så att huvudmannen säkerställer att grundskoleelevers rätt till stöd och föräldrars rätt till information tillgodoses. I detta ingår att:

  • Rektorn fattar beslut om enskild undervisning och placering i särskild undervisningsgrupp i enlighet med bestämmelserna (3 kap. 9 § andra stycket och 3 kap. 11 § skollagen).
  • Föräldrar informeras om elevers skolsituation (7 kap. 17 § skollagen).