Stor frånvaro trots stödåtgärder

Exempel på beslut: Särskilt stöd och skolplikt
Denna text är ett kort referat av ett av Skolinspektionens beslut. Uppgifter som kan identifiera enskilda har ändrats eller tagits bort.

Detta berättar föräldrar och skola

Ärendet gäller en elev som varit frånvarande från skolan i stort sett hela tiden, från och med mitten av höstterminen i årskurs 6 och under hela årskurs 7. Föräldrarna skriver i sin anmälan till Skolinspektionen att skolan, trots flera möten, överlämnat åt hemmet att lösa situationen.  

Enligt huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan, har skolan gjort en utredning av elevens stödbehov och orsakerna till frånvaron. Skolan har också vidtagit flera åtgärder, bland annat hembesök av mentorn och kuratorn, hemundervisning, undervisning i en lokal nära elevens hem och anpassningar vid återgång till skolan. Enligt huvudmannen har skolan även utvärderat insatserna löpande, men åtgärderna har inte fungerat eftersom skolan haft svårt att få kontakt med eleven.

Skolinspektionens bedömning

Detta ska Skolinspektionen ta ställning till

Skolinspektionen ska ta ställning till om skolan har utrett elevens behov av särskilt stöd och orsakerna till frånvaron. Skolinspektionen ska också ta ställning till om skolan vidtagit åtgärder för att försöka ge eleven det stöd som han behöver för att få den utbildning han har rätt till.

Brister i utredning

Skolinspektionen konstaterar att elevens skolsituation varit komplicerad med stor frånvaro och tydliga tecken på att eleven inte känt sig motiverad att gå till skolan. I sådana fall ställs stora krav på att skolan snabbt utreder varför elevens skolgång inte fungerar.

Om skolan utvärderar sina insatser och konstaterar att åtgärderna inte haft den effekt man önskat måste skolan försöka ta reda på varför skolgången fortfarande inte fungerar och vidta andra eller fler åtgärder. Det spelar ingen roll om skolan har svårt att samarbeta med eleven eller vårdnadshavarna, det är tvärtom viktigt att skolan tar hänsyn till sådana svårigheter i sin utredning.

Mot bakgrund av detta och med tanke på elevens komplicerade situation anser Skolinspektionen att skolans utredning inte varit tillräcklig. Det innebär också att skolans möjligheter att vidta lämpliga åtgärder för att hjälpa eleven varit begränsade.

Brister i åtgärdsprogram

Skolan kände till elevens svårigheter i ett halvår innan skolan utarbetade ett åtgärdsprogram för eleven. Det står inget om elevens stödbehov i åtgärdsprogrammet, inte heller hur stödbehovet ska tillgodoses eller hur det har följts upp och utvärderats. Skolans arbete med åtgärdsprogram är därför inte tillräckligt, med tanke på elevens skolsituation och omfattande frånvaro.

Skolinspektionens beslut

Detta beslut innehåller ett föreläggande. Skolinspektionen förelägger huvudmannen att vidta åtgärder så att elevens rätt till utbildning och särskilt stöd tillgodoses. I detta ingår att:

  • Utreda orsakerna till elevens frånvaro och därvid även elevens behov av särskilt stöd (3 kap. 8 § skollagen).
  • Utarbeta åtgärdsprogram (3 kap. 9 § skollagen).
  • Följa upp och utvärdera utarbetade åtgärdsprogram (3 kap. 9 § skollagen).