Publikationer & webbinarier

Skolans arbete med extra anpassningar (2016)

Granskningen visar att skolorna endast lyckas identifiera de sammantagna behoven av extra stöd i var tredje elevfall. Flera skolor diskuterar snabbt en eventuell åtgärd för eleven men analyserar inte alltid först hur behovet ser ut. Skolorna bedömer således ofta insats före behov

Skolans arbete med extra anpassningar, 2016

Webbinarium Skolams arbete med extra anpassningar, september 2016, extern länk, öppnas i nytt fönster

Integrerade elever (2016)

Granskningen visar att lärarna i hög grad anpassar undervisningen utifrån elevernas behov och att lärarna i stor utsträckning arbetar för att de integrerade eleverna ska vara delaktiga i klassen.

Integrerade elever, 2016

Webbinarium Skolsituationen för elever som är integrerade i grundskolan, november 2016

Kolla din skola: Integrerade elever, extern länk, öppnas i nytt fönster

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen ADHD (2014)

Skolinspektionens slutsats efter denna granskning är att det behöver ske en förbättring i kartläggning av elevers individuella behov och i anpassningar i elevernas skolsituation. Granskningen visar att de aktuella skolorna endast i begränsad omfattning kartlägger och analyserar elevernas individuella behov och förutsättningar för lärandet.

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD, 2014

Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp (2014)

Skolinspektionens granskning visar att enskild undervisning eller placering i särskild undervisningsgrupp ofta ger positivt resultat för elever med stort behov av särskilt stöd.

Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp, 2014:6

Webbinarium Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp, extern länk öppnas i nytt fönster

Stöd och stimulans i klassrummet (2014)

Varje dag möter lärare den dubbla utmaningen i att ge elever som ligger långt fram stimulans, samtidigt som de som ligger efter måste få det stöd de behöver. Skolinspektionen har granskat 46 skolors arbete med stöd och stimulans, med utgångspunkt i hur eleverna upplever undervisningen.

Stöd och stimulans i klassrummet, 2014:2

Skolsituationen för elever i grundskolan med diag­nos inom autismspektrumtillstånd (2012)

Resultaten visar bland annat att skolpersonal måste ges möjligheter till att få fördjupade kunskaper inom AST och att deras profession behöver förstärkas. Detta för att de ska kunna möta de ytterst individuella behov som elever med diagnos inom AST kan ha i sin skolsituation.

”Inte enligt mallen”, 2012:11

Webbinarium om skolsituationen för elever i grundskolan med diag­nos inom autismspektrumtillstånd

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan (2011)

I granskningen finns positiva exempel där lärare anpassar undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, men det är inte ett arbete som genomsyrar alla ämnen och årskurser. Elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan därför ha begränsade möjligheter att läsa, skriva och samtala om olika typer av texter. Alternativa verktyg används endast i begränsad omfattning som en del i anpassningen av undervisningen i alla ämnen. Möjligheten att använda alternativa verktyg på detta sätt behöver utvecklas i merparten av skolorna.

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan, 2011:8

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i gymnasieskolan (2010)

Den här granskningen visar främst vad som inte fungerar i arbetet med att garantera elever med funktionsnedsättning en likvärdig utbildning. Skolorna som granskas har uppenbara svårigheter att anpassa lärandemiljön utifrån varje elevs behov, och det framkommer flera exempel på situationer som inte är tillfredställande.

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i gymnasieskolan, 2010:4

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB (2010)

Alla barn och ungdomar oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala eller ekonomiska förhållanden har rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Skolinspektionen har granskat om denna rättighet även förverkligas för ungdomar som är placerade vid Hem för vård eller boende (HVB) och som får undervisning vid sådana hem.

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB, 2010:2

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i grundskolan (2009)

Resultatet visar att det ofta finns brister i huvudmännens och skolornas arbete med att anpassa undervisningen utifrån dessa elevers förutsättningar och behov. Granskningen visar i första hand på fyra problemområden: teori och praktik, personalens kompetens, anpassning av lärandemiljön och samlad uppföljning

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i grundskolan, 2009:5

Webbinarier

Integrerade elever 

Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Skolans arbete med extra anpassningar

Skolsituationen för elever i grundskolan med diag­nos inom autismspektrumtillstånd