Elevhälsan

Skolinspektionen granskar elevhälsan både i tillsynen och när en huvudman ansöker om att få starta en ny fristående skola. Granskningen vid tillståndsprövning och vid tillsyn skiljer sig åt:

  • Vid tillståndsprövningen gör Skolinspektionen en bedömning av om huvudmannen har planerat för elevhälsa och har kunskap om vad som ska ingå i elevhälsan.
  • I tillsynen kontrollerar Skolinspektionen att det finns tillgång till elevhälsa och hur den fungerar vid skolenheten.

Utgångspunkt för Skolinspektionens granskning är att elevhälsan arbetar enligt uppdraget i skollagen och att rektorn använder elevhälsan i verksamheten på det sätt som framgår av lagen. Detta innebär att: 

  • Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande.
  • Elevhälsan används på skolan för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I detta ligger ett individuellt inriktat arbete för varje enskild elevs lärande och utveckling.
  • Elevhälsan har ett kontinuerligt och strukturerat samarbete med pedagogisk och annan personal på skolan.