Förskola inom fyra månader

I skollagen framgår uttryckligen att kommunen ska erbjuda en förskoleplats inom fyra månader. Skolinspektionens bedömning är därför att kommunen ska erbjuda barnet en plats inom fyra månader, även om vårdnadshavarna inte kan erbjudas plats för barnet vid den förskoleenhet som de har önskat. Kommunens skyldighet att erbjuda plats innebär att platsen ska vara tillgänglig, det vill säga att barnet kan börja vid aktuell förskoleenhet inom de fyra månaderna. 

Om kommunen inte följer bestämmelserna om erbjudande av förskoleplats kan Skolinspektionen förelägga kommunen att fullgöra sina skyldigheter. Ett sådant föreläggande kan också förenas med vite.