Förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation

Begreppet förskoleenhet

Huvudmannen, alltså den som driver en förskola, har stor frihet att organisera verksamheten på olika sätt. Huvudregeln är dock att verksamhet som bedrivs i en byggnad utgör en förskoleenhet. Begreppet förskoleenhet syftar på förskolan i fysisk mening, alltså de byggnader och lokaler där huvudmannen bedriver sin verksamhet.

Ett barn – en förskolechef

Förskolechefen har ledningsansvar för en förskoleenhet. En förskolechef kan vara förskolechef för flera förskoleenheter. Det viktiga är att varje förskoleenhet leds av en enda förskolechef och att det är tydligt vem som har ansvar för ledningen och samordningen av det pedagogiska arbetet på förskoleenheten. Varje barn i förskolan ska ha en förskolechef.

Förskolechefens möjlighet att delegera

Förskolechefens uppgifter får bara utföras av den som är förskolechef, om förskolechefen inte har överlåtit på någon annan att utföra uppgifterna. Genom att delegera uppgifter får förskolechefen möjlighet att i högre grad utöva ett ledarskap med inriktning på övergripande och strategiska frågor. Förskolechefen kan då utöva sin insyn i den dagliga verksamheten genom återrapportering från dem som har fått uppgifter på delegation.

Skolinspektionens tillsyn

Skollagen ställer krav på förskoleenhetens ledningsstruktur. Förskolechefen ges möjlighet att under vissa förutsättningar överlåta uppgifter på någon annan. Det är viktigt att förskolechefens ansvar är tydligt och att det inte råder några tveksamheter om vem som är förskolechef och som har det yttersta ansvaret för verksamheten.

Skolinspektionen inriktar sin tillsyn på följande:

  • Tar förskolechefen sitt ansvar för att som ledare och chef leda och samordna det pedagogiska arbetet vid enheten?
  • Är förskolechefen i sitt dagliga arbete inriktad mot att arbeta för att stimulera barnens  utveckling och lärande och erbjuda en trygg omsorg?
  • Ansvarar förskolechefen för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen?
  • Ansvarar förskolechefen för att förskolans måluppfyllelse följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen? 
  • Förskolechefen dokumenterar vad och till vem olika uppgifter har fördelats, på vilka grunder och att det finns en tydlighet kring vilka befogenheter uppdraget åtföljs av och hur det ska följas upp.
  • Förskolechefen ansvarar för att den som får uppgiften har den tid och de befogenheter som möjliggör uppgifterna.