Skolbibliotek

Dessa elever ska ha tillgång till skolbibliotek

Eleverna i grundskolan, gymnasieskolan, grundsärskolan, gymnasiesärskolan, specialskolan och sameskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Detta gäller även för de fristående skolorna.

Skolinspektionens krav på skolbibliotek

Följande krav ska vara uppfyllda för att eleverna ska anses ha tillgång till skolbibliotek:

  1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna.
  2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier.
  3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.