Rektors möjlighet att delegera och skolors organisation

Begreppet skolenhet

Huvudmannen, alltså den som driver en skola, har stor frihet att organisera verksamheten på olika sätt. Huvudregeln är dock att verksamhet som bedrivs i en skolbyggnad utgör en skolenhet. Begreppet skolenhet syftar på skolan i fysisk mening, alltså de byggnader och lokaler där huvudmannen bedriver sin verksamhet.

En elev – en rektor

Rektor har ledningsansvar för en skolenhet. En rektor kan vara rektor för flera skolenheter. Det viktiga är att varje skolenhet leds av en enda rektor och att det är tydligt vem som har ansvar för ledningen och samordningen av det pedagogiska arbetet på skolenheten. Varje elev ska ha en rektor.

Rektors möjlighet att delegera

Rektors uppgifter får bara utföras av den som är rektor, om rektor inte har överlåtit på någon annan att utföra uppgifterna. Genom att delegera uppgifter får rektor möjlighet att i högre grad utöva ett ledarskap med inriktning på övergripande och strategiska frågor. Rektor kan då utöva sin insyn i den dagliga verksamheten genom återrapportering från dem som har fått uppgifter på delegation.

Skolinspektionens tillsyn

Skollagen ställer nya krav på skolenhetens organisation samt ledningsstruktur. Rektor ges också möjlighet att under vissa förutsättningar överlåta uppgifter på någon annan. Det är viktigt att rektors ansvar är tydligt och att det inte råder några tveksamheter om vem som är rektor och som alltså har det yttersta ansvaret för verksamheten. Skolinspektionen inriktar sin tillsyn på följande:

  • Tar rektor sitt ansvar för att som ledare och chef leda och samordna det pedagogiska arbetet vid skolenheten?
  • Är rektor i sitt dagliga arbete inriktad mot elevernas utveckling och lärande och mot att de nationella målen uppfylls?
  • Håller rektor sig informerad om hur undervisningen vid skolenheten bedrivs och vilka resultat som uppnås?
  • Använder rektorn informationen om hur undervisningen bedrivs och vilka resultat som uppnås för att utveckla undervisningen?
  • Har rektor överlåtit uppgifter på annan? Är det i så fall uppgifter som får överlåtas och har den som uppgifterna överlåtits till tillräcklig kompetens och erfarenhet för uppgifterna?