Litteratur

Skolinspektionen (2014). Skolinspektionens rapport 2014:08 Uppenbar risk för felaktiga betyg

Skolinspektionen (2017). Bedömningsprocessernas betydelse för likvärdigheten. Ombedömning av nationella prov 2016

Skolverket: Allmänna råd med kommentarer om Betyg och betygssättning, som gäller för alla betygssättande skolformer

Skolverket: Bedömningsstöd