Publikationer & webbinarier

Betygssättning på högskoleförberedande program i kursen svenska 3 (2019)

Elever har rätt att få betyg som bygger på en allsidig bedömning av elevens kunskaper. Skolinspektionen har granskat kvaliteten i betygssättningsprocessen i ett urval skolor i gymnasieskolan där det finns betydande avvikelser mellan betyg på nationella provet och det slutliga kursbetyget.

Läs mer

Rättvis och likvärdig betygssättning i grundskolan (2018)

Syftet är att granska om huvudmän och rektorer ger lärare goda förutsättningar för arbetet med betygssättning, så att kunskapskrav och bestämmelser för betygssättning tolkas och tillämpas på ett likvärdigt och rättvisande sätt. 

Läs mer

Bedömningsprocessernas betydelse för likvärdigheten – Ombedömning av nationella prov 2016 (2017)

Skolinspektionen har sedan 2009 årligen fått i uppdrag av regeringen att genomföra central rättning av nationella prov. Syftet med den centrala rättningen är att stödja en likvärdig bedömning och betygssättning av proven över landet. Slutsatserna samlas i en rapport. För över hälften av alla delprov har den ombedömande läraren satt ett annat betyg än den ordinarie läraren. Årets resultat bekräftar tidigare ombedömningsomgångar.

Läs mer

Samverkan för en likvärdig bedömning (2016)

Skolinspektionen redovisar här till regeringen resultatet av sjunde årets centrala rättning. Denna avser nationella prov i grundskolan och gymnasiet som genomfördes under 2015, och nationella prov inom den kommunala vuxenutbildningen på gymnasienivå som genomfördes under 2014.

Läs mer

Ombedömning av nationella prov 2014: "Processerna spelar roll" (2015)

Rapporten redovisar resultaten från 2014 års ombedömning av nationella prov. Ombedömningen omfattar 45 509 delprov från 685 skolor. Skolinspektionen konstaterar att det finns stora skillnader i genomsnittsbedömningen mellan skolorna, att skillnaderna i bedömning beror på både läraren, skolan och proven i sig samt att bedömningsprocesserna påverkar provbetygen. 

Läs mer

Uppenbar risk för felaktiga betyg (2014)

Skolinspektionens har granskat betygssättningen på 23 skolor som visat tecken på brister i arbetet med betygssättning. Lärarna behöver samarbeta mer i bedömningsfrågor och eleverna göras mer delaktiga. Skolorna behöver även bli bättre på att analysera skillnader mellan resultat på nationella prov och betyg.

Läs mer

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning och betygssättning (2014)

Skolinspektionen har genomfört en förstärkt granskning av bedömning och betygssättning på de 23 skolor där såväl avvikelserna mellan elevers resultat på nationella prov och motsvarande betyg som skillnaderna mellan skolans ursprungsrättning och Skolinspektionens omrättning av nationella prov är som störst.

Läs mer

Bedömning och betygsättning (2014)

Skolinspektionen har granskat hur skolor som har en hög avvikelse mellan provbetyg och ämnesbetyg följer de bestämmelser som finns för bedömning och betygsättning. Resultatet visade på stora brister och att de nationella proven inte användes i det syfte de är avsedda för.

Lär mer

Tillsyn av bedömning och betygsättning (2013)

En granskning av skolor med stora avvikelser i förhållande till Skolinspektionens omrättning och i relationen mellan nationella prov och slutbetyg.

Läs mer

Granskning av kunskapsbedömning i åk 1-3 (2012)

Många lärare upplever en osäkerhet kring hur elevernas kunskaper ska bedömas i de tidigare skolåren. 2012 genomförde Skolinspektionen en granskning av lärares utgångspunkter i arbetet med uppföljning och bedömning av elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i kursplanerna.

Lär mer

Lika för alla? (2012)

Under tre år har Skolinspektionen på regeringens uppdrag samlat in och omrättat nationella prov. Resultatet av omrättningarna visar att det, såväl för senaste omrättningsomgången som för de tre omgångarna sammantaget, generellt sett finns omfattande och stora avvikelser mellan ursprungsrättarens bedömning och Skolinspektionens bedömning av vissa delprov.

Läs mer

Bedömning och betygssättning hos skolor med stora avvikelser vid ombedömning av nationella prov (2012)

Skolinspektionen har granskat om de nationella proven används som stöd inför betygsättning, om lärare sätter betyg enligt författningarna samt om rektor säkerställer att betyg utfärdas i enlighet med dessa. I rapporten pekar Skolinspektionen på en rad områden som behöver utvecklas för att en korrekt och kvalificerad bedömning och betygsättning ska kunna säkerställas.

Läs mer 

Betyg i gymnasieskolan – En granskning av betygssättning i Historia A, Kemi A och Svenska B (2011)

Granskningen visar att de festa lärare ger eleverna möjlighet att visa upp de kunskaper och förmågor som framgår av kursplanens mål och betygskriterier. Det finns dock lärare som inte ger eleverna den möjligheten och därför inte kan sätta betyg utifrån kursplanen. Det förekommer också att betyg sätts utan stöd i kursplanens mål och betygskriterier.

Läs mer

Lika eller olika? (2011)

Skolinspektionen har på regeringens uppdrag, för andra året i rad, samlat in och bedömt 34 895 nationella prov på delprovsnivå från 750 skolor. Resultatet av omrättningen visar att det generellt sett finns omfattande och stora avvikelser mellan ursprungsrättarens bedömning och Skolinspektionens bedömning för vissa delprov.

Läs mer

Betygsättning i gymnasieskolan (2011)

Denna rapport redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inriktning mot i första hand rektorer och lärares men också skolhuvudmäns insatser för att säkerställa likvärdig betygssättning i gymnasieskolan. Resultaten visar framför allt att det finns brister i hur skolorna arbetar med analys och uppföljning av betygssättningen.

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag att kartlägga användandet av nationella prov i gymnasial vuxenutbildning samt att undersöka förutsättningarna för central rättning (2010)

Skolinspektionen redovisar i denna rapport en kartläggning av användandet av nationella prov i gymnasial vuxenutbildning och en bedömning av möjligheten till centralrättning av nationella prov i denna verksamhet.

Läs mer

Kontrollrättning av nationella prov i grundskolan och gymnasieskolan (2010)

Skolinspektionen har kontrollrättat ca 29 000 nationella prov från 633 skolor. Kontrollrättningen visar på omfattande avvikelser mellan ursprungsrättarnas bedömning och kontrollrättarnas bedömning.

Läs mer

Skolinspektionens bedömning av skolors arbete med skriftliga omdömen (2009)

Av 539 tillsynade skolor behövde 361 (67 procent) vidta åtgärder för att uppfylla författningarnas krav på att elevens individuella utvecklingsplan ska innehålla skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling i varje ämne som eleven får undervisning i. 

Läs mer