Start

Alla delprojekt

Utveckling och lärande, trygghet, omsorg och miljö i verksamheterna

Flerspråkiga barn i förskolan

Idag talar vart femte förskolebarn i Sverige fler än ett språk. Barn med utländsk bakgrund som får möjlighet att utveckla sitt modersmål har bättre möjligheter att lära sig svenska och även att tillägna sig kunskaper inom andra områden. Nu granskar Skolinspektionen hur ett antal förskolor medverkar till att flerspråkiga barn utvecklas så långt som möjligt i sina språk.

Förskolans arbete med jämställdhet

Skollagen och läroplanen för förskolan uttrycker tydligt att förskolan har ett uppdrag att motverka traditionella könsmönster. Skolinspektionen ska granska om barnen erbjuds en jämställd förskola där flickor och pojkar får möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsmönster. Arbetet med granskningen pågår.

Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Skolinspektionen genomför just nu en kvalitetsgranskning om hur förskolan arbetar med att stimulera och utmana barnens lärande inom matematik, naturvetenskap och teknik. Arbetet med granskningen pågår.

Förskolans arbete med särskilt stöd

Varje förskola ska anpassa verksamheten efter alla barn som går på förskolan. Barn som behöver mer stöd och stimulans än andra ska få det, och stödet ska utformas så att barnet kan utvecklas så långt som möjligt. Nu granskar Skolinspektionen hur 35 förskolor arbetar med särskilt stöd. Arbetet med granskningen pågår.

Gruppstorlek, personaltäthet och trygghet i förskolan

Skolinspektionen har gjort två flygande granskningar av sammanlagt cirka 200 förskoleavdelningar, för att kartlägga samspelet mellan personaltäthet och barngruppernas storlek vid olika aktiviteter. En övergripande rapport där resultaten sammanfattas presenterades 2016.

Förskolans pedagogiska uppdrag

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Sedan 2011 har legitimerade förskollärare i uppdrag att bedriva undervisning i förskolan. Skolinspektionens granskning av 82 förskolor visar dock att det är oklart på många förskolor hur denna undervisning ska bedrivas och vad förskollärarnas ansvar för undervisningen innebär. Rapporten publicerades september 2016. 

Ledning och styrning av förskolan

Förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet

På flera förskolor behöver förskolechefen ta ett större ansvar för att leda den pedagogiska verksamheten, så att alla barn får goda möjligheter att utvecklas och lära. Många som driver förskolor behöver också ge förskolecheferna bättre förutsättningar att utveckla verksamheten. Det visar Skolinspektionens granskning av 35 förskolor. En övergripande rapport där resultaten sammanfattas presenterades 2016.

Resursfördelning förskola

En tredjedel av kommunerna tar hänsyn till socioekonomiska faktorer när de fördelar pengar till förskolan. Få följer upp hur pengarna används. Det visar en kartläggning som Skolinspektionen har gjort av landets kommuner. Kartläggningen presenterades 2016.

Kommunernas tillsyn av fristående förskolor

Kommunerna ansvarar för tillsynen av fristående förskolor. Många kommuner behöver utveckla denna tillsyn för att alla barn ska garanteras en verksamhet av god kvalitet. Det visar Skolinspektionens granskning av 35 kommuner. En övergripande rapport där resultaten sammanfattas presenterades 2016.

Annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Omsorg på obekväm tid

De flesta kommuner erbjuder omsorg av barn på kvällar, nätter och helger, men omsorgen anpassas inte alltid efter föräldrarnas behov. Det visar Skolinspektionens granskning av kommuners omsorg på obekväm tid. Granskningen visar på flera utvecklingsområdena för kommunerna. En övergripande rapport där resultaten sammanfattas presenterades 2016. 

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem, och vänder sig till barn i samma åldrar. Skolinspektionen granskar nu denna verksamhet. Granskningen fokuserar på om barnen får en pedagogisk omsorg som lever upp till skollagens mål. En övergripande rapport där resultaten sammanfattas presenterades 2016.