Förskoleenkäten

I mindre kommuner har enkäten genomförts på samtliga förskolor, i större kommuner genomförs enkäten på ett urval av förskolorna i kommunen. Både kommunala och fristående förskolor ingår i undersökningen.

Om resultatet

Enkäten är en del av Skolinspektionens satsning på förskolan, som sker på uppdrag av regeringen. Resultatet kommer att användas som underlag för myndighetens rapportering till regeringen, i syfte att ge en så fyllig bild som möjligt av förskolans kvalitet i Sverige.

Enkätresultatet används även som ett av flera underlag i myndighetens inspektionsarbete. Skolinspektionen gör då en samlad bedömning av hur kommunen ger förskolorna förutsättningar att kunna uppfylla kraven ibland annat skollag och läroplan.

Resultatet för de medverkande förskolorna och kommunerna går att ta del av som rapporter i pdf-format. I rapporterna redovisas svarsfrekvens, antal deltagande, antal svar och resultatet per fråga och frågeområde.

Här kan du ta del av resultaten från tidigare enkätomgångar: 
SIRIS.

Resultatet sammanställs även i excelfiler
Statistik från Förskoleenkäten 

Delat ansvar för tillsynen av landets förskolor

Kommunerna har tillsynsansvar för de fristående förskolor som ligger i kommunen. Skolinspektionen har tillsynsansvar för kommunala förskolor. Skolinspektionen har också ansvar för att granska hur kommunerna tar sitt ansvar för tillsynen över fristående förskolor. 

Här kan du läsa mer om Förskolesatsningen