Granskade områden

Här finns en lista över alla granskningar som gjorts inom ramen för uppdraget.                           

Projekt om förskolans pedagogiska kvalitet

Förskolans pedagogiska uppdrag

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. I förskolan ska undervisning bedrivas. Undervisning är, enligt skollagen, målstyrda processer som under ledning av förskollärare, syftar till utveckling och lärande genom att kunskaper och värden inhämtas.

Skolinspektionens granskning av 82 förskolor visar dock att det är oklart på många förskolor hur denna undervisning ska bedrivas och vad förskollärarnas ansvar för undervisningen innebär.

Förskolans arbete med jämställdhet

Skollagen och läroplanen för förskolan uttrycker tydligt att förskolan har ett uppdrag att motverka traditionella könsmönster. Skolinspektionen har granskat om barnen erbjuds en jämställd förskola där flickor och pojkar får möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsmönster.

Flerspråkiga barns språkutveckling

Idag talar vart femte förskolebarn i Sverige fler än ett språk. Barn med utländsk bakgrund som får möjlighet att utveckla sitt modersmål har bättre möjligheter att lära sig svenska och även att tillägna sig kunskaper inom andra områden. Skolinspektionen har granskat hur förskolor medverkar till att flerspråkiga barn utvecklas så långt som möjligt i sina språk.

Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning om hur förskolan arbetar med att stimulera och utmana barnens lärande inom matematik, naturvetenskap och teknik. Arbetet med granskningen pågår.

Förskolans arbete med särskilt stöd

Varje förskola ska anpassa verksamheten efter alla barn som går på förskolan. Barn som behöver mer stöd och stimulans än andra ska få det, och stödet ska utformas så att barnet kan utvecklas så långt som möjligt. Skolinspektionen granskar hur förskolor arbetar med särskilt stöd.

Förskolans arbete med värdegrund

Ett av förskolans viktiga uppdrag är att förmedla och förankra den värdegrund som vårt demokratiska samhälle vilar på. Syftet med kvalitetsgranskningen är att belysa hur förskolan arbetar för att stödja och stimulera barnen att utveckla förståelse för samhällets gemensamma demokratiska värderingar och omfatta dem. I denna granskning är utgångspunkten hur värdegrundsuppdraget uttrycks i läroplanen

Trygghet och lärande för barn under tre år i förskolan

Skolinspektionen har gjort två oanmälda granskningar av sammanlagt cirka 200 förskoleavdelningar, för att kartlägga samspelet mellan personaltäthet och barngruppernas storlek vid olika aktiviteter och vad det innebär för barn möjlighet till trygghet och omsorg, samt hur lärandesituationer tas tillvara.

Skolverket: Undervisning i förskolan – en kunskapsöversikt

Skolverkets unskapsöversikt ger ett forskningsperspektiv på undervisning i förskolan. I översikten ingår kapitel skrivna av fjorton forskare från fyra svenska universitet. Den kan läsas som en helhet, men kapitlen kan även läsas fristående. Översikten riktar sig till barnskötare, förskollärare, förskolechefer och huvudmän, och andra som är intresserade av undervisning i förskolan.

Ledning och styrning av förskolan

Huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet

Syftet med granskningen är att granska hur huvudmannen styr och stödjer förskolan mot måluppfyllelse enligt de nationella målen, främst förskolans läroplan. Granskningen tar därför utgångspunkt i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

Förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet

Skolinspektionens granskning av 35 förskolechefers ledning visar att trots stort engagemang och kompetens, så är det flera förskolechefer som behöver utveckla sin ledning av den pedagogiska verksamheten. De behöver också få bättre förutsättningar att utveckla verksamheten från sin huvudman.

Resursfördelning förskola

En tredjedel av kommunerna tar hänsyn till socioekonomiska faktorer när de fördelar pengar till förskolan. Få följer upp hur pengarna används. Det visar en kartläggning som Skolinspektionen har gjort av landets kommuner.

Kommunernas tillsyn av fristående förskolor

Kommunerna ansvarar för tillsynen av fristående förskolor. Många kommuner behöver utveckla denna tillsyn för att alla barn ska garanteras en verksamhet av god kvalitet. Det visar Skolinspektionens granskning av 35 kommuner.

Annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Omsorg på obekväm tid

De flesta kommuner erbjuder någon form av omsorg för barn på kvällar, nätter och helger, men omsorgen anpassas inte alltid efter föräldrarnas behov. Det visar Skolinspektionens granskning av kommuners omsorg på obekväm tid. Granskningen visar på flera utvecklingsområden för kommunerna. 

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola för barn i åldrarna ett till fem år, där ca två procent av barnen i dessa åldrar vistas. Skolinspektionen har granskat om pedagogisk omsorg (oftast i form av dagbarnvårdare) utformas så att den främjar barns utveckling, lärande, sociala gemenskap och allsidiga kontakter, samt om verksamheten anpassas till barnens intressen och behov.och någon form av omsorg.

5 år, där ca två procent  av barnen i dessa åldrar vistas. Skolinspektionen har granskat om pedagogisk omsorg (oftast i form av dagbarnvårdare) utformas så att den främjar barns utveckling, lärande, sociala gemenskap och allsidiga kontakter, samt om verksamheten anpassas till barnens intressen och behov.