Förskolebarn med målarfärg på fingrarna

Filmer

En likvärdig förskola med bra kvalitet

Skolinspektionen har under tre år granskat förskolans kvalitet och måluppfyllelse och sett att det händer mycket positivt samtidigt som det finns flera utmaningar. Generaldirektör Helén Ängmo ger sin bild.

Presentation

Undervisning i förskolans kontext

En genomgång av vad Skolinspektionens granskning visar när det gäller förskolepersonalens uppfattningar om undervisning och hur undervisning kan ta sig uttryck i förskolan. Dessutom diskuteras förutsättningar för förskollärare att ta ansvar för undervisningen. Vi ger även exempel på vad vi sett ute på förskolorna.

Föreläsare
IngBeth Larsson, samordnande projektledare för samtliga förskolegranskningar och Lotta Andersson Damberg, utredare

Presentation

Rapport

Fördjupningsmaterial

Pågående forskningsprojekt om undervisning i förskolan

Skolforskningsinstitutets pågående systematiska forskningsöversikt om lekens roll i lärandet

Trygghet, omsorg, utveckling och lärande för alla barn

För att barn ska få goda möjligheter i sin utveckling behöver de en trygg omsorg i förskolan. Vilken betydelse har gruppstorlek och personaltäthet? För en del barn finns särskilda utmaningar och förskolan har ansvar för att ge dem det särskilda stöd de behöver. Skolinspektionen har granskat om förskolor tillgodoser behoven i den ordinarie verksamheten och hur arbetet ser ut. Vi lyfter fram centrala aspekter och ger goda exempel.

Föreläsare
Monica Axelsson, projektledare för granskning av särskilt stöd och Anna Gabrielsson, utredare

Presentation

Rapport

Fördjupningsmaterial

Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse

Förskolans arbete med språk, värdegrund och jämställdhet

Skolinspektionen har granskat om barnen i förskolan får likvärdiga möjligheter till utveckling och lärande. Vi lyfter fram framgångsfaktorer och utmaningar i det praktiska arbetet kring jämställdhet, flerspråkiga barn och värdegrund.

Föreläsare
Agneta Kenneberg, projektledare för granskning av flerspråkiga barns språkutveckling
Siv Wilborgsson, projektledare för granskning om jämställdhet, Yrsa Alm Holmkvist, utredare

Presentation

Rapport med självvärdering av förskolans arbete med jämställdhet

Rapport om flerspråkiga barns språkutveckling

Information om kommande rapport om värdegrundsarbete

Fördjupningsmaterial

Skolverkets stödmaterial ”Flera språk i förskolan”

Skolverkets stödmaterial i Läslyftet

Kolla-verktyg om flerspråkiga barn

Forskningsöversikt från Nationella sekretariatet för genusforskning

Skolverkets kompetensutvecklingspaket med namnet "Sju timmar om jämställt bemötande i förskolan"

Länsstyrelsen i Västmanlands webbsida om jämställd förskola och skola medlästips och exempel

”Makt, normer och delaktighet en utmaning för förskolan” – forskningsartikel

Skolverkets webbsidor om jämställdhet

Nordiska ministerrådets rapport ”Hållbart jämställdhetsarbete i förskolan och skolan i Norden: Med lärande exempel”

Hur undervisar man i en lekbaserad och målorienterad förskola? 

Förskolans tradition av personlig och social utveckling möter i läroplanen den mer kunskapsorienterade förskolan. Innehållet har förtydligats på flera områden. Vad betyder detta för verksamma förskollärare? Hur kan de skaffa sig en syn på undervisning som inte är skolans traditionella, utan som tar utgångspunkt i lekbaserad didaktik, där omsorg och lärande är centralt?

Föreläsare
Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik med inriktning mot tidiga åldrar

Presentation

Förskolechefens pedagogiska ledning och ledarskap

Förskolechefen behöver ha förmåga att skapa en inre organisation som bidrar till arbetet att leda och utveckla den pedagogiska verksamheten. Vi resonerar kring resultat som på olika sätt belyser utmaningar i ledarskapet och visar på exempel när förskolechefens ledning och ledarskap ger positiva effekter i verksamheten.

Föreläsare
Kerstin Haster, projektledare för granskning av förskolechefens ledning och Tommy Lagergren, biträdande generaldirektör.

Presentation

Rapport

Fördjupningsmaterial

Skolinspektionens ställningstagande om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation

Skolverkets materialet om faktorer som påverkar kvaliteten i förskolan

Huvudmannens styrning och ledning av förskolan

Skolinspektionens granskningar visar att förutsättningar och villkor för styrning och ledning av förskolan kan ses antingen som stödjande eller hindrande för en hög pedagogisk kvalitet i förskolan. Vi resonerar också kring huvudmännens
styrning och ledning av kvalitetsarbetet.

Föreläsare
Pernilla Åkerlind, projektledare för granskning av resursfördelning och Annika Welinder, projektledare för granskning av huvudmannens styrning.

Presentation

Rapport om resursfördelning

Rapport om huvudmannens styrning och ledning

Fördjupningsmaterial

Skolverkets material med syfte att ge stöd till huvudmän och förskolechefer i arbetet med att kontinuerligt följa upp och utvärdera förskolans kvalitet

Sveriges kommuner och landstings stödmaterial om socioekonomisk resursfördelning till skolor

Förskolans kvalitet och måluppfyllelse – var står den idag?

Vi sammanfattar och samtalar om läget i landets förskolor och vilka slutsatser vi kan dra av Skolinspektionens treåriga granskning av förskolan.
Föreläsare: IngBeth Larsson, samordnande projektledare för samtliga förskolegranskningar och Helén Ängmo, generaldirektör

Övrigt fördjupningsmaterial om förskolan

Skolinspektionens rapporter om förskolan

Skolinspektionens råd och vägledning till förskolor

Forskning om förskolan på Skolverkets webbplats

Skolverkets stöd till förskolor

Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo, Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik med inriktning mot de tidiga barnaåren deltog under konferensen. Moderator var Nedjma Chaouche, journalist med gedigen erfarenhet av att arbeta med aktuella samhällsfrågor.

Ingrid Pramling Samuelsson, Helèn Ängmo och Nedjma Chaouche.

Program

Skolinspektionens förskoledag 2017

Frågor om konferensinnehållet?

Kontakta Skolinspektionen: forskoledagen@skolinspektionen.se