Start

Frågor & svar om utbildning för nyanlända och asylsökande elever

Denna sida uppdateras när ny information finns att ge.

Vad säger skollagen?

På Skolverkets webbplats finns samlad information om de bestämmelser som gäller och hur dessa bestämmelser kan tolkas i de fall då det kommer många nyanlända till kommunen på kort tid. Här finns bland annat information om hur snabbt kommuner måste ordna skolgång för nyanlända elever. Läs mer på Skolverkets webbplats:
Nyanlända elevers lärande (extern länk, nytt fönster)

Skolinspektionens tillsyn utgår från skollagens krav. Vårt fokus är alla barn och elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö. Endast regeringen kan besluta om förändringar och undantag i lagstiftningen.

Hur ser Skolinspektionen i sin tillsyn på situationen att det kommer extra många nya elever nu?

Det kan vara en stor utmaning för flera kommuner att ta emot många nya elever på kort tid. Skolinspektionen bevakar läget och tar i varje enskilt fall hänsyn till den situation som råder i kommunen när vi planerar tillsynen och på vilket sätt vi ingriper mot eventuella brister.

Vilka möjligheter finns för en fristående skola att ta emot fler elever?

När Skolinspektionen godkänt en fristående skolenhet finns inte någon egentlig begräsning av antalet elever som kan gå i skolenheten, såvida skolförfattningarnas bestämmelser i övrigt följs. De fristående skolorna har alltså möjlighet att utifrån sina förutsättningar med lärarantal, organisation med klasser, utrymme och möjligheter till lokaler i eller nära skolenheten, ta in fler elever än de för närvarande har.

En fristående skola ska vara öppen för alla som har rätt till utbildning i grundskolan. Om det vid en skolenhet inte finns plats för alla sökanden ska ett urval som huvudregel göras på de grunder som Skolinspektionen godkänner. Som en följd av öppenhetsprincipen får endast sådana urvalsgrunder som inte sätter öppenheten ur spel tillämpas, exempelvis anmälningsdatum, geografisk närhet och syskonförtur. Mot bakgrund av öppenhetsprincipen kan det förhållande att en elev är nyanländ inte anses vara en urvalsgrund.

Vad har Skolinspektionen för stödmaterial om nyanlända elever?

Skolinspektionen har ett stort antal rapporter och kvalitetsgranskningar om situationen för nyanlända elever. Här beskrivs såväl utmaningar som exempel på arbetssätt. Läs mer här:
Utbildning för nyanlända och asylsökande elever