Lagar & regler

Vad säger skollagen?

På Skolverkets webbplats finns samlad information om de bestämmelser som gäller och hur dessa bestämmelser kan tolkas i de fall då det kommer många nyanlända till kommunen på kort tid. Här finns bland annat information om hur snabbt kommuner måste ordna skolgång för nyanlända elever. Läs mer på Skolverkets webbplats:
Nyanlända elevers lärande (extern länk, nytt fönster)

Skolinspektionens tillsyn utgår från skollagens krav. Vårt fokus är alla barn och elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö. Endast regeringen kan besluta om förändringar och undantag i lagstiftningen.

Vilka möjligheter finns för en fristående skola att ta emot fler elever?

En fristående skola kan ta in så många elever man vill, så länge som verksamheten följer de regler som finns. De fristående skolorna kan alltså, utifrån sina förutsättningar med exempelvis lärarantal, organisation med klasser och utrymme, ta in fler elever än de för närvarande har.

En fristående skola ska vara öppen för alla som har rätt till utbildning i grundskolan. Om det inte finns plats för alla sökanden på en skola ska ett urval som huvudregel göras på de grunder som Skolinspektionen godkänner. Som en följd av öppenhetsprincipen får endast sådana urvalsgrunder som inte sätter öppenheten ur spel tillämpas, exempelvis anmälningsdatum, geografisk närhet och syskonförtur.

Den 1 november 2016 börjar nya regler gälla. De innebär att fristående skolor vid urval kan ta in elever på en särskild kvot för elever som varit bosatta i Sverige mindre än två år före starten av det aktuella läsåret. Syftet är att fristående skolor som har kö lättare ska kunna ta emot nyanlända. Huvudmannen ska anmäla till Skolinspektionen och till den kommun där skolan är belägen att elever tas emot i särskild kvot under läsåret. Dessa regler gäller vid urval till fristående förskoleklasser, grundskolor och grundsärskolor som har fler sökande än det finns platser för. Reglerna gäller inte fristående skolor som har begränsat sitt mottagande, exempelvis till elever i behov av särskilt stöd för sin utveckling.

Här kan du läsa mer om de nya reglerna:
Förordning (2016:910) om särskild kvot i fristående skolor (extern länk, nytt fönster)