Frågor för reflektion

Kartläggning

  • Tar skolan reda på de nyanlända elevernas kunskaper och erfarenheter när de börjar? Hur går kartläggningen till? Är rätt kompetenser (till exempel ämneskompetenta lärare) med och gör kartläggningen?
  • Vad kartläggs? Ligger fokus på elevens förmågor och styrkor?
  • Sprids resultaten av kartläggningen till alla lärare som ska undervisa eleven? Använder de kartläggningen för att planera och anpassa sin undervisning?

Undervisningens innehåll och genomförande

  • Finns det något innehåll eller några moment som förutsätter förtrogenhet med specifikt svenska förhållanden eller ett svenskt kulturarv? Hur gör skolan för att de nyanlända eleverna ska klara dessa moment?
  • När får de nyanlända eleverna vara de som har bäst förkunskaper inför nya moment i undervsingen?
  • Hur försäkrar sig ämneslärarna om att de nyanlända eleverna förstått undervisningen?
  • Utvärderar skolan undervisningen i relation till nyanlända elevernas resultat?
  • Har alla lärare förutsättningar och kompetens för att ge nyanlända elever en god undervisning? Är nyanlända elever bara några lärares ansvar?
  • Är rektor förtrogen med hur undervisningen för nyanlända elever ser ut? Hur leder rektor det pedagogiska arbetet så att undervisningen ska gynna nyanlända elever?