Litteratur

Det professionella lärandets inneboende kraft, Timperley, Helen (2013)

Framgångsrika skolor – mer om struktur, kultur och ledarskap, Studentlitteratur, Höög, Jonas, Johansson Olof (2014)

Rektors ledarskap, med ansvar för den pedagogiska verksamheten. Skolinspektionens rapport 2012:1

SOU 2010:99 Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det?

Strategier och förändringsmyter: ett organisationsperspektiv på skolutveckling och lärares arbete, Larsson & Löwstedt (2011)

The impact of leadership on student outcomes: An analysis of the differential effects of leadership types, Robinson, V M J m. fl. (2008)

Visible Learning – A synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievment, Routledge, Hattie, J.A. (2009)