Publikationer & webbinarier

Hög rektorsomsättning (2019)

Vi har granskat hur huvudmän arbetar för att bibehålla hög kvalitet i elevernas utbildning på skolor med många rektorsbyten på kort tid. Rapporten visar bland annat att få huvudmän analyserar effekterna av rektorsomsättningen eller följer upp rektorers behov av introduktionsinsatser. Konsekvensen av många rektorsbyten kan bland annat att leda till att skolutvecklingen riskerar att avstanna.

Läs mer

Rektors ledarskap (2012)

Många huvudmän behöver, i dialog med rektorerna, försäkra sig om att rektorerna har goda förutsättningar att arbeta som pedagogiska ledare. Det visar Skolinspektionens kvalitetsgranskning Rektors ledarskap 2012. Den visar också på tre utvecklingsområden för rektorerna: Ledning för framgångsrik undervisning, tydliga roller och processer samt ledning av utvecklingsarbetet.

Läs mer

Rektors ledarskap (2010)

Granskningen visar exempel på olika aspekter i framgångsrikt ledarskap, men lyfter också fram områden som behöver åtgärdas eller stärkas för att kunna bidra till en ökad måluppfyllelse och ett långsiktigt förbättringsarbete.

Läs mer

Lärares behörighet och användning efter utbildning (2009)

Denna slutrapport redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inriktning mot skolhuvudmäns och skolors insatser för att undervisningen ska bedrivas av utbildade lärare.

Läs mer


 

Förskolechefens ledning (2016)

På flera förskolor behöver förskolechefen ta ett större ansvar för att leda den pedagogiska verksamheten, så att alla barn får goda möjligheter att utvecklas och lära. Många som driver förskolor behöver också ge förskolecheferna bättre förutsättningar att utveckla verksamheten.

Läs mer


 

Webbinarier

Skolans lokala styrkedja

Skolinspektionens förskoledag: Förskolechefens pedagogiska ledning och ledarskap