Verktyg för utveckling

Skolinspektionens underlag vid granskningar

Skolinspektionens granskningar ska ge underlag för att ta ställning till om alla elever ges förutsättningar att nå de nationella målen. Inför en tillsyn tar inspektörerna del av dokumentation från skolan och resultaten från Skolenkäten. Under besöket på skolan genomför inspektörerna intervjuer med rektor, lärare och annan skolpersonal samt med elever. Ibland görs också intervjuer med föräldrar. I vissa fall gör inspektörerna observationer. Till sin hjälp har inspektören en rad underlag. Underlagen kan med fördel även användas av den skola som vill utvärdera en eller flera delar av den egna verksamheten.

Skolenkäten

Skolenkäten är en del av den regelbundna tillsynen och syftar till att samla in elevers, vårdnadshavares och den pedagogiska personalens synpunkter, som ett viktigt underlag inför bedömningen av skolan. Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor där Skolinspektionen har tillsyn följande termin. Genom att ta del av resultaten får skolan en nulägesbedömning av den egna verksamheten som kan användas i självgranskande syfte.

I Skolenkäten finns bland annat frågor som riktar sig till pedagogisk personal och som handlar hur rektors ledarskap på skolan fungerar:

  • Rektor har god kunskap om det dagliga arbetet i skolan.
  • Rektor arbetar för att främja elevernas kunskapsutveckling.
  • Rektor tar ansvar för det pedagogiska arbetet på skolan.

Läs mer