Frågor för reflektion

 • Upplever rektor sitt arbetssätt som tydlig och kommunikativ. Finns ett tydligt fokus på skolans sociala mål samt på kunskapsmålen?
 • Har skolan en vision? Är den tydlig och känd för alla som arbetar i skolan? Hur präglar visionen skolans arbete?
 • Deltar rektorn regelbundet i diskussioner tillsammans med lärarna om vad som genererar framgångsrik undervisning och analyserar samband mellan skolans undervisning och de kunskapsresultat man uppnår?
 • Upplever sig rektor kunnig och kompetent nog för att leda skolans verksamhet och har rektor lärarnas förtroende?
 • Gör rektorn besök i den dagliga undervisningen och ger återkoppling och bekräftelse till lärarna?
 • Har rektorn en ledarstrategi som fokuserar på att skapa en kultur med
  normer och värderingar som stimulerar och inspirerar medarbetarna
  till tydligare engagemang och vilja att utveckla sin kompetens?
 • Involverar rektorn medarbetarna och ger förutsättningar för delaktighet och inflytande samt fördelar ansvar och befogenheter till arbetslag och team?
 • Tar rektorn tillräckligt ansvar för samverkan och lärande tillsammans med andra skolor?
 • Har rektorn en aktiv dialog med skolans huvudman och förmår tolka de instruktioner och beslut som kommer från huvudman på det sätt som passar den egna skolan bäst?