Frågor för reflektion

Skolinspektionens underlag vid granskningar

Skolinspektionens granskningar ska ge underlag för att ta ställning till i vad mån verksamheterna ger förutsättningar för elever att nå de nationella målen. Inför en tillsyn tar inspektörerna del av dokumentation från skolan samt resultaten från Skolenkäten. Under besöket på skolan sker, beroende på hur omfattande tillsynen är, bland annat en rundvandring med elever, intervjuer med rektor, lärare och elever, klassrumsobservationer och i vissa fall djupintervjuer.

Till sin hjälp har inspektören en rad underlag. Underlagen kan med fördel även användas av den skola som vill utvärdera en eller flera delar av den egna verksamheten. Nedan presenteras utdrag ur Skolinspektionens underlag där vi särskilt fokuserar på rektors ledarskap.

Frågor för reflektion

Rektors ledarskap: Frågor för reflektion

Intervjuguide från Skolinspektionens kvalitetsgranskning

Skolinspektionen har specialstuderat rektors ledarskap i två kvalitetsgranskningar. I samband med den första granskningen tog vi fram en en intervjuguide, som kan vara användbar i skolan utvecklingsarbete:
Intervjuguide: Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten (PDF-fil, nytt fönster)