Lärare brukade våld mot elev

Exempel på beslut: Kränkande behandling
Denna text är ett kort referat av ett av Skolinspektionens och Barn- och elevombudets beslut. Uppgifter som kan identifiera enskilda har ändrats eller tagits bort.

Detta berättar föräldrar och skola

En förälder anmäler till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet att en elev blivit utsatt för kränkande behandling av en lärare. Under en lektion blev läraren arg på eleven och tog tag i elevens arm i flera minuter så att det uppstod röda märken. Därefter visade läraren ut eleven ur klassrummet och sa att han inte fick komma tillbaka förrän han ”slutat uppföra sig som en buse ”.

Enligt huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan, har eleven inte varit utsatt för kränkande behandling eftersom det varit fråga om en nödsituation. Läraren uppmanade eleven flera gånger att sluta bråka under en hemkunskapslektion. När eleven inte slutade tog läraren tag i eleven för att förhindra att eleven eller någon annan elev kom till skada. Läraren, eleven och rektorn följde upp händelsen direkt efter lektionen och skolan kontaktade även elevens föräldrar. Skolan har därefter vidtagit andra åtgärder för att följa upp händelsen och läraren har tilldelats en erinran.

Barn- och elevombudets bedömning

Detta ska Barn- och elevombudet ta ställning till

Denna anmälan har utretts av Barn- och elevombudet, BEO, som är en del av Skolinspektionen. BEO ska ta ställning till om eleven har blivit utsatt av kränkande behandling av en lärare. BEO ska också ta ställning till om huvudmannen har utrett och genomfört skäliga åtgärder mot kränkningarna efter att huvudmannen fått kännedom om dem.

Kränkande behandling

I skolans uppdrag ligger att värna om en trygg och lugn skolmiljö. Det kan i undantagsfall uppstå situationer som berättigar en lärare att ta till visst fysiskt våld i en akut situation. Huvudmannen har berättat att läraren, i en nödsituation, har brukat ett visst våld mot eleven. BEO anser dock att det inte var befogat av läraren att agera på det sätt som skedde. Lärarens agerande kan inte anses proportionerligt i den uppkomna situationen. Läraren borde ha tillrättavisat eleven utan att använda våld. BEO finner därför att eleven har blivit utsatt för kränkande behandling av läraren.

Kännedom, utredning och åtgärder vid uppgifter om kränkande behandling

Utredningen visar att skolan fick kännedom om händelsen direkt efter lektionen och att skolan då inledde en utredning och vidtog åtgärder. BEO anser därför att skolan har iakttagit sina skyldigheter att utreda omständigheterna och vidta skäliga åtgärder.

Barn- och elevombudets beslut

BEO konstaterar att huvudmannen har åsidosatt sina skyldigheter enligt 6 kap. 9 § skollagen. Beslutet innehåller även ett skadeståndsyrkande enligt 6 kap. 12 § skollagen. I övrigt avstår BEO från att ingripa med stöd av 26 kap. 12 § skollagen då det finns särskilda skäl.