Samtal med elever inte tillräcklig åtgärd mot kränkningar

Exempel på beslut: Kränkande behandling
Denna text är ett kort referat av ett av Skolinspektionens och Barn- och elevombudets beslut. Uppgifter som kan identifiera enskilda har ändrats eller tagits bort.

Detta berättar föräldrar och skola

En förälder anmäler till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet att en elev har utsatts för kränkande behandling. Enligt föräldern bestod kränkningarna både i fysiska och muntliga kränkningar.

Skolan och huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan, medger att eleven har varit i konflikt vid några tillfällen. Enligt dem utsatte eleven också andra elever för kränkande behandling. När skolan fått veta att eleven kände sig utsatt utredde personalen konflikterna, hade samtal med de berörda eleverna och hade även möten med elevens föräldrar. Mötena resulterade bland annat i förändringar i klassrummet och att en extra resursperson började vara med i klassrummet. Enligt skolan gav åtgärderna resultat.

Barn- och elevombudets bedömning

Detta ska Barn- och elevombudet ta ställning till

Denna anmälan har utretts av Barn- och elevombudet, BEO, som är en del av Skolinspektionen. BEO ska ta ställning till om eleven har blivit utsatt för kränkande behandling och om kommunen har utrett och vidtagit tillräckliga åtgärder mot kränkningarna, efter att man fått kännedom om dem.

Kränkande behandling

BEO:s utredning visar att eleven har varit utsatt för kränkande behandling under flera månader. BEO pekar särskilt på att konflikter mellan två eller flera elever kan innebära att en eller flera elever blir utsatta för kränkande behandling.

Kännedom, utredning och åtgärder vid uppgifter om kränkande behandling

BEO:s utredning visar att skolan vid upprepade tillfällen fått information om att eleven utsatts för kränkande behandling. Skolan är skyldig att utreda och förhindra kränkningar mellan elever. Det är också en skyldighet för personalen att vara uppmärksam på den jargong och det beteendemönster som råder mellan elever och att se till att miljön på skolan inte inbjuder till kränkningar.

För att komma till rätta med situationen har skolan till en början haft samtal med de inblandade eleverna. Samtalen ledde dock inte till att den utsatthet som eleven upplevde upphörde. Det var först när skolan efter flera månader hade möten med berörda elever och föräldrarna till den elev som anmälan gäller som elevens situation utreddes och skäliga åtgärder genomfördes. Åtgärderna bestod bland annat i förändringar i klassrummet, extra personal i närheten av eleven på rasterna och en extra resursperson i klassen.

BEO:s bedömning är att huvudmannen inte gjorde en ordentlig utredning av elevens situation eller vidtog skäliga åtgärder och följde upp dessa förrän efter flera månader. Huvudmannen har därför inte följt skollagens bestämmelser om att vidta åtgärder mot  kränkande behandling.  

Barn- och elevombudets beslut

Detta beslut innehåller ett föreläggande. Barn- och elevombudet förelägger kommunen att vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls. I detta ingår att:

  • Huvudmannen säkerställer att skolan vid återkommande kännedom om kränkningar vidtar en allsidig och grundlig utredning beträffande uppgivna kränkningar (6 kap. 10 § skollagen)
  • Huvudmannen och rektorn i förekommande fall vidtar de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden (6 kap. 10 § skollagen).