Skolan måste stoppa kränkningarna

Exempel på beslut: Kränkande behandling
Denna text är ett kort referat av ett av Skolinspektionens och Barn- och elevombudets beslut. Uppgifter som kan identifiera enskilda har ändrats eller tagits bort.

Detta berättar föräldrar och skola

En förälder anmäler till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet att en elev har blivit utsatt för kränkande behandling av klasskamrater. Kränkningarna har varit både fysiska och muntliga. Föräldern har tagit upp detta med skolans ledning vid flera tillfällen men kränkningarna har ändå fortsatt. Enligt föräldern har skolan gett eleven skulden för konflikterna eftersom personalen tycker att eleven har provocerat fram kränkningarna.

Enligt huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan, har eleven tidvis varit utsatt för kränkande behandling av sina klasskamrater. Elev hamnade ofta i bråk med klasskamraterna och blev kränkt både muntligt och fysiskt. Skolan har genomfört flera åtgärder, bland annat har man haft samtal med de inblandade eleverna och deras föräldrar, utarbetat ett åtgärdsprogram för eleven och talat om för eleven och klasskamraterna att de inte ska leka med varandra för att undvika konflikter. Trots det har konflikterna och kränkningarna fortsatt.

Barn- och elevombudets bedömning

Detta ska Barn- och elevombudet ta ställning till

Denna anmälan har utretts av Barn- och elevombudet, BEO, som är en del av Skolinspektionen. BEO ska ta ställning till om eleven har blivit utsatt för kränkande behandling. BEO ska också ta ställning till om huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan, har utrett och genomfört skäliga åtgärder mot kränkningarna efter att huvudmannen har fått kännedom om dem.

Kränkande behandling

Enligt föräldern har eleven varit utsatt för kränkande behandling. Det bekräftas också av huvudmannen. BEO anser att eleven har blivit utsatt för kränkande behandling av klasskamraterna.

Kännedom, utredning och åtgärder vid uppgifter om kränkande behandling

BEO:s utredning visar att eleven har haft svårigheter i kontakten med klasskamraterna under flera år, och skolan beskriver eleven som en mycket ensam elev. Skolan har därför kontaktat elevens föräldrar, men skolan har inte gjort något mer för att bryta elevens ensamhet.

Skolan har utrett kränkningar mot eleven genom möten med berörda elever och deras föräldrar. Då har man bland annat kommit överens om att eleven och klasskamraterna som har kränkt honom ska hålla sig borta från varandra, men det ledde till att eleven kände att han inte hade någon att vara med. Elevens ensamhet ökade alltså genom skolans sätt att komma till rätta med den kränkande behandlingen. Enligt BEO borde skolans åtgärder framför allt gå ut på att stödja eleven och hjälpa honom att finna sin plats i gruppen. Dessutom borde skolan samtidigt ha satt in åtgärder för de elever som deltagit i kränkningarna och klassen som helhet, för att skapa en trygg och stabil grupp med positiva kamratkontakter mellan eleverna.

Även om en elev deltar i konflikter eller har ett negativt beteende måste huvudmannen utreda vad som hänt. Om utredningen visar att det är fråga om kränkningar ska huvudmannen vidta åtgärder för att få kränkningarna att upphöra. Om huvudmannen dessutom, som i det här fallet, vet att den utsatta eleven har haft svårigheter i det sociala samspelet under lång tid finns ett ännu större ansvar att utreda saken och vidta åtgärder så att kränkningarna upphör.

Barn- och elevombudets beslut

Detta beslut innehåller ett föreläggande. Barn- och elevombudet förelägger huvudmannen att vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls. I detta ingår att:

  • Skyndsamt utreda omständigheterna kring elevens skolsituation i enlighet med skollagens bestämmelser (6 kap. 10 § skollagen).
  • Vidta de åtgärder i förhållande till eleven som skäligen kan krävas så att den kränkande behandlingen upphör (6 kap. 10 § skollagen).
  • Vidta de åtgärder som skäligen kan krävas mot de elever som utsätter eleven så att den kränkande behandlingen upphör (6 kap. 10 § skollagen).
  • Följa upp och utvärdera vidtagna åtgärder för att säkerställa att den kränkande behandlingen upphör (6 kap. 10 § skollagen).