Litteratur

Dweck, C (2015) Du blir vad du tänker.

The RSA: How to Help Every Child Fulfil Their Potential - Carol Dweck 

Treeincement: Carol Dweck: The Effect of Praise on Mindsets

Raise the bar parents: What is a Growth Mindset?

Giota, J. (2013) Individualiserad undervisning i skolan – en forskningsöversikt. Vetenskapsrådets rapportserie 3:2013

Hjelmér, C. (2012). Leva och lära demokrati? En etnografisk studie i två gymnasieprogram. Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 50, Umeås universitet

Skolinspektionen (2015) Trygghet, fördjupad analys av skolenkäten

SOU 1992:94. Skola för bildning. Huvudbetänkande av Läroplanskommittén

SOU 2010:99 Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan