Publikationer & webbinarier

Skolors arbete med trygghet och studiero (2020)

Skolinspektionen har under två år granskat skolors arbete med trygghet och studiero. Granskningen visar att många skolor har ett välutvecklat arbete, men det finns skolor med betydande problem och utmaningar.

Läs rapporten

Skolans arbete för att säkerställa studiero (2016)

Skolinspektionen har granskat om och hur ett antal grundskolor arbetar för att säkerställa studiero i undervisningen. Granskningen visar bland annat att studiero främjas av tydliga lektionsstrukturer och av ett tydligt ledarskap i klassrummet. 

Läs mer

Skolors arbete mot trakasserier och kränkande behandling på nätet (2016)

Granskningen visar att de granskade skolorna inte gör tillräckligt för att främja en trygg miljö för eleverna på nätet och inte heller bedriver ett tillräckligt förebyggande arbete för att hindra att elever blir kränkta.

Läs mer

En skola fri från mobbning och kränkningar (2016)

Barn- och elevombudet (BEO) har tagit fram en broschyr om mobbning och kränkningar för dig som arbetar i skolan. Broschyren ger en överblick över vad kränkande behandling faktiskt innebär, vilka skyldigheter skolan har och vad som händer om skolan inte följer lagen.

Läs mer

Trygghet och lärande för barn under 3 år (2016)

Förskolor ger till stora delar den uppmärksamhet och tillsyn som barnen behöver för att känna sig trygga. Personaltätheten är viktig men det finns flera andra faktorer som påverkar kvaliteten, till exempel personalens förhållningssätt mot barnen. Det visar Skolinspektionens flygande granskning av förskolor för barn under tre år.

Läs mer

Integrerade elever (2016)

Granskningen visar att lärarna i hög grad anpassar undervisningen utifrån elevernas behov och att lärarna i stor utsträckning arbetar för att de integrerade eleverna ska vara delaktiga i klassen.

Läs mer

Skolans arbete med extra anpassningar (2016)

Granskningen visar att skolorna endast lyckas identifiera de sammantagna behoven av extra stöd i var tredje elevfall. Flera skolor diskuterar snabbt en eventuell åtgärd för eleven men analyserar inte alltid först hur behovet ser ut. Skolorna bedömer således ofta insats före behov

Läs mer

Trygghet - fördjupad analys av Skolenkäten (2015)

Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och statistikrapporter om enskilda skolor gör Skolinspektionen fördjupade analyser inom vissa områden. I dettaa PM tittar vi närmare på elevernas trygghet.

Läs mer

Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott (2015)

Skolinspektionen har granskat skolornas arbete för att förebygga studieavbrott på nationella yrkesprogram. Av de 126 elever som intervjuats på skolorna riskerar majoriteten att inte nå en yrkesexamen.

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet (2014)

Varje dag möter lärare den dubbla utmaningen i att ge elever som ligger långt fram stimulans, samtidigt som de som ligger efter måste få det stöd de behöver. Skolinspektionen har granskat 46 skolors arbete med stöd och stimulans, med utgångspunkt i hur eleverna upplever undervisningen.

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB (2010)

Alla barn och ungdomar oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala eller ekonomiska förhållanden har rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Skolinspektionen har granskat om denna rättighet även förverkligas för ungdomar som är placerade vid Hem för vård eller boende (HVB) och som får undervisning vid sådana hem.

Läs mer

Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling (2010)

Rapporten visar att många skolor behöver upprätta och följa rutiner för förebyggande, förhindrande och åtgärdande arbete med kränkande behandling och trakasserier.

Läs mer

Varannan i mål. Om Gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning (2009)

Denna kvalitetsgranskning inriktas på skolornas arbete med att få alla elever att fullfölja sin gymnasieutbildning. Granskningen visar att det är stora skillnader i kvalitet och resultat både mellan och inom skolorna.

Läs mer