Publikationer & webbinarier

Integrerade elever

Granskningen visar att lärarna i hög grad anpassar undervisningen utifrån elevernas behov och att lärarna i stor utsträckning arbetar för att de integrerade eleverna ska vara delaktiga i klassen.

Integrerade elever, 2016

Webbinarium Skolsituationen för elever som är integrerade i grundskolan, november 2016

Kolla din skola: Integrerade elever, extern länk, öppnas i nytt fönster

Skolans arbete med extra anpassningar

Granskningen visar att skolorna endast lyckas identifiera de sammantagna behoven av extra stöd i var tredje elevfall. Flera skolor diskuterar snabbt en eventuell åtgärd för eleven men analyserar inte alltid först hur behovet ser ut. Skolorna bedömer således ofta insats före behov

Skolans arbete med extra anpassningar, 2016

Webbinarium Skolams arbete med extra anpassningar, september 2016, extern länk, öppnas i nytt fönster

Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott

Skolinspektionen har granskat skolornas arbete för att förebygga studieavbrott på nationella yrkesprogram. Av de 126 elever som intervjuats på skolorna riskerar majoriteten att inte nå en yrkesexamen.

Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott, 2015:4

Webbinarium om gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott,

Stöd och stimulans i klassrummet 

Varje dag möter lärare den dubbla utmaningen i att ge elever som ligger långt fram stimulans, samtidigt som de som ligger efter måste få det stöd de behöver. Skolinspektionen har granskat 46 skolors arbete med stöd och stimulans, med utgångspunkt i hur eleverna upplever undervisningen.

Stöd och stimulans i klassrummet, 2014:2

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Alla barn och ungdomar oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala eller ekonomiska förhållanden har rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Skolinspektionen har granskat om denna rättighet även förverkligas för ungdomar som är placerade vid Hem för vård eller boende (HVB) och som får undervisning vid sådana hem.

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB, 2010:2

Varannan i mål. Om Gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning

Denna kvalitetsgranskning inriktas på skolornas arbete med att få alla elever att fullfölja sin gymnasieutbildning. Granskningen visar att det är stora skillnader i kvalitet och resultat både mellan och inom skolorna.

Varannan i mål. Om Gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning, 2009:1

Webbinarier

Skolans arbete med extra anpassningar

Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott