Vad vi sett inom trygghet och studiero under 2018

Bilden varierar

I skoldiskussionen framkommer ofta att det finns indikationer på att trygghet och studiero har försämrats i skolan. Men samtidigt vill vi påminna om att vi utifrån våra resultat inte kan ge en nationell bild av läget på landets alla skolor. Att det finns stora variationer i den miljö eleverna möter på olika skolor är tydligt. På en grupp skolor ser vi att det finns allvarliga problem med trygghet och studiero. Här har också Skolinspektionen agerat. På vissa andra skolor kan vi se ett mycket bra arbete för både trygghet och studiero.

Skolenkäten

Skolenkäten är vårt mest representativa granskningsunderlag som vi genomför en gång per termin där elever, pedagogisk personal och vårdnadshavare svarar på hur de upplever skolverksamheten. Under ett år besvarar vanligtvis cirka 330 000 personer på hälften av landets skolor Skolenkäten och under höstterminen 2018 deltog 190 000 personer. Resultaten visar att elevers upplevelse av trygghet har försämrats något över tid även om förändringarna är relativt små. Andelen elever som inte upplever studiero är dock fortsatt hög och det har blivit vanligare att lärare i grundskolan anser att en stor del av deras undervisningstid går till att upprätthålla ordningen.

I enkäten som gjordes hösten 2018 uppger 14 procent av eleverna i årskurs 9 att de inte känner sig trygg i skolan. Siffran för åk 5 och gymnasieskolans år 2 är tio respektive nio procent. Närmare sex av tio elever uppger att andra elever stör ordningen i klassrummet. Nästan var tredje elev uppger att de inte har studiero på lektionerna. I årskurs 9 svarar 35 procent av eleverna att studieron inte är bra, vilket ska jämföras med 26 procent i både årskurs 5 och gymnasieskolans år 2. Elever som upplever att de saknar studiero har i högre utsträckning svarat att andra elever stör ordningen i klassrummet.

Här läser du rapporten från Skolenkäten HT 2018

Regelbunden tillsyn

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. I regelbunden tillsyn prioriteras de skolor där en hög andel elever riskerar att inte få den utbildning de har rätt till. Det innebär att vi lägger mer tid och resurser på dessa skolor. De brister vi ser i vår tillsyn är inte representativa för skolor på nationell nivå eftersom tillsynen görs på ett urval skolor baserat på risker som vi identifierat.

I den regelbundna tillsynen ser vi fortsatta problem med trygghet och studiero. På 39 procent av grundskolorna och 33 procent av gymnasieskolorna har vi konstaterat brister inom området. Detta är som sagt en något högre andel skolor jämfört med 2017 som vi tror kan förklaras av att siffrorna för 2018 gäller ett mindre antal skolor och eventuellt att det i slutet av tillsynscykeln fanns en ganska stor andel skolor med mer omfattande problem. Antalet beslut är som tidigare nämnts också betydligt färre 2018 jämfört med 2017 vilket gör jämförelser vanskliga.

Här läser du rapporten från regelbunden tillsyn 2018

Regelbunden kvalitetsgranskning

Regelbunden kvalitetsgranskning är en ny inspektionsform som Skolinspektionen startade inför höstterminen 2018. Med granskningsmodellen får vi möjlighet att granska både det som är välfungerande i skolan och det som skolan bör utveckla mer systematiskt och i större omfattning. Ett syfte är att ge skolor som vanligtvis inte uppvisar stora risksignaler möjligheten att utveckla kvaliteten inom utvalda områden och ett av områdena vi granskar är trygghet och studiero.

På hälften av de granskade skolorna bedömdes arbetet med trygghet och studiero fungera väl. Framförallt hade skolorna ett bra främjande arbete gällande trygghet där hela skolans personal inkluderades. På hälften av skolorna såg vi ett utvecklingsbehov och det handlade främst om att arbetet med studiero behövde förbättras. En fjärdedel av skolorna bedömdes i låg utsträckning leva upp till Skolinspektionens kvalitetskriterier för området.

Här läser du rapporten från regelbunden kvalitetsgranskning 2018