Publikationer & webbinarier

Innehåll:

FÖRSKOLAN

GRUNDSKOLAN

GYMNASIET

VUXENUTBILDNING


 

Förskolan

Förskolechefens ledning 2016

Granskning visar att på flera förskolor behöver förskolechefen ta ett större ansvar för att leda den pedagogiska verksamheten, så att alla barn får goda möjligheter att utvecklas och lära. Många som driver förskolor behöver också ge förskolecheferna bättre förutsättningar att utveckla verksamheten.

Läs mer

Förskolans pedagogiska uppdrag 2016

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Sedan 2011 har legitimerade förskollärare i uppdrag att bedriva undervisning i förskolan. Skolinspektionens granskning av 82 förskolor visar dock att det är oklart på många förskolor hur denna undervisning ska bedrivas och vad förskollärarnas ansvar för undervisningen innebär.

Läs mer

Undervisning i förskoleklass 2015

Granskningen visar att många pedagoger i förskoleklass skapar en trygg, stödjande och uppmuntrande miljö för sina elever. Men de får ofta lägga upp arbetet själva, utan tydlig ledning från rektor och styrdokument.

Läs mer

Förskolans arbete med det förstärkta peda­gogiska uppdraget 2012

Granskningen visar att förskolans personal har en stark drivkraft att ge barnen en lärorik, rolig och lustfylld vistelse på förskolan. Vid varje förskola finns goda exempel på väl fungerande arbete kring något eller några av de granskade områdena.

Läs mer

Förskolans pedagogiska uppdrag 2011

Granskningen visar att förskolans läroplan (Lpfö 98) inte alltid finns med som en medveten utgångspunkt i planeringen av förskolornas verksamhet. De mål som berör språkutveckling och matematikutveckling genomsyrar den dagliga verksamheten. De övriga målen är dock inte lika tydligt framträdande.

Läs mer


 

Grundskolan

Att skapa förutsättningar för delaktighet i undervisningen 2018

Delaktighet i skolan är centralt för alla elevers lärande och utveckling. Skolinspektionen har granskat hur lärare skapar förutsättningar för alla elevers delaktighet i undervisningssituationen. Granskningen utgår från delaktighetsmodellens sex aspekter: tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi.

Läs mer

Undervisning i fritidshemmet 2018

Fritidshemmen har ett tydligt uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande. Men fritidshemmens undervisning är ofta osynlig i skolans praktik, eftersom många rektorer inte prioriterar styrning och ledning av verksamheten.

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning 2017

Målet med sex- och samlevnadsundervisningen är att stärka elevernas självkänsla och handlingskompetens och att möjliggöra medvetna val som rör hälsa, relationer och sexualitet. Men många lärare uppger i granskningen att det är svårt att undervisa i ämnet.

Granskningen visar att endast ett fåtal av de besökta skolorna gör en tydlig koppling mellan sex och samlevnad och skolans övergripande värdegrundsarbete. Detta ser Skolinspektionen allvarligt på.

Läs mer

Tematisk analys: Undervisning i NO-ämnen 2017

I denna tematiska analys visar Skolinspektionen på utmaningar och möjligheter till utveckling av undervisningen i de naturorienterande ämnena . Det handlar om hur undervisningen kan göra eleverna delaktiga och visa att kunskaperna är relevanta för dem, att synliggöra det naturvetenskapliga innehållet, att introducera eleverna till naturvetenskapliga processer och ge dem tillgång till det naturvetenskapliga språket. Analysen bygger på iakttagelser från våra tidigare granskningar, men tar också stöd i senare forskning och i de internationella kunskapsmätningarna.

Läs mer 

Arbetsformer och lärarstöd i grundskolan 2017

Skolinspektionen gjorde den 18 oktober 2016 oanmälda besök på 60 slumpmässigt utvalda grundskolor runt om i landet för att få en ögonblicksbild av vilket lärarstöd som ges i årskurs 3 och årskurs 6, samt vilka arbetsformer som används. Resultatet redovisas i en rapport som presenteras i dag. Eleverna i årskurs 3 fick inte tillräckligt lärarstöd vid nästan var femte tillfälle där Skolinspektionen observerade helklassundervisning i en oanmäld granskning under hösten.

Läs mer 

Läs- och skrivundervisningen inom ämnena svenska/svenska som andraspråk i åk 4–6 2016

Granskningen visar att skolan måste ge eleverna bättre möjligheter att utveckla sin läsförståelse och skrivförmåga och därmed också sin förmåga att tänka, kommunicera och lära. Framför allt behövs ett mer aktivt stöd från lärarna.

Läs mer

Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7–9 2016

I dag ställer samhället stora krav på att samtliga medborgare kan läsa, förstå och värdera det som läses. Skolinspektionen har därför granskat kvaliteten i undervisningen i svenska och naturorienterande ämnen, årskurs 4-6, när det gäller läsprocessen.

Läs mer  

Utmaningar i undervisningen 2016

Många elever vill ha och behöver mer utmaningar i undervisningen. I arbetet med att granska skolorna ser Skolinspektionen exempel på elever som skulle kunna nå längre i sitt lärande. De fungerar ofta väl i skolan, men de behöver mer utmaningar för att inte gå miste om den utveckling och lärande de har rätt till. Det visar en tematisk analys från Skolinspektionen.

Läs mer

Mer varierad läs- och skrivundervisning kan öka motivation och intresse 2015

Resultaten ger en bild av hur det ser ut i de granskade klasserna vid de elva utvalda skolorna och kan inte generaliseras till nationell nivå. Men flera av resultaten ligger i linje med vad andra resultat från forskningsrapporter och utredningar visar.

Läs mer

Undervisningen i historia 2015

Skolinspektionen har granskat om historieundervisningen i årskurs 7-9 skapar samband mellan olika tidsdimensionerna dåtid, nutid och framtid. Granskningen visar att eleverna inte får tillräckliga möjligheter att reflektera över sin egen roll i historien och hur historia kan användas i exempelvis politiska syften. Andra delar av undervisningen håller däremot hög kvalitet.

Läs mer

Teknik – gör det osynliga synligt 2014

Granskningen visar att teknikämnet många gånger har en undanskymd plats och att undervisningens kvalitet behöver förbättras på flera sätt, bland annat för att bli mer relevant och intressant för eleverna.

Läs mer

Undervisning i SO-ämnen år 7-9 2013

Huvudresultaten visar att undervisningen på varannan granskad skola inte ger fullgoda förutsättningar för eleverna att utveckla SO-ämnenas ämnesspecifika förmågor. Vidare behöver arbetet med ämnesövergripande undervisning organiseras bättre.

Läs mer

Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7–9 2012

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i undervisningen i svenska och naturorienterande ämnen, årskurs 4-6, när det gäller läsprocessen.

Läs mer

"Min blev blå!" - Men varför då? En granskning av NO-undervisningen 2012

I nära hälften av skolorna får eleverna inte undervisning inom alla centrala områden i kursplanen för NO. Granskningen visar också på framgångsfaktorer för no-undervisningen.

Läs mer

Idrott och hälsa i grundskolan 2012

Rapporten redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inriktning mot skolhuvudmäns och skolors insatser för undervisningen i idrott och hälsa i årskurserna 4-6. Granskningen har visat att undervisningen har en lös koppling till kursplanen.

Läs mer 

Fysik i mellanåren – bortgömt men inte bortglömt 2011

Fysikundervisningen är ofta uppskattad bland eleverna. Skolorna brister dock i uppföljningen och bedömningen av elevernas kunskapsutveckling samtidigt som eleverna sällan känner till målen eller varför ämnet är viktigt.

Läs mer

Musik i grundskolan 2011

Musikämnet har en viktig roll i att fylla elevernas utveckling och lärande och ämnet tycks vara uppskattat. Granskningen visar dock att eleverna ofta inte får den undervisning de har rätt till. Vidare är deras möjligheter till att utveckla kunskaper inom ämnet och nå målen inte likvärdiga.

Läs mer 

Moderna språk 2010

Språkvalet i grundskolan är obligatoriskt och det ställer höga krav på skolan vad gäller information, individanpassning och kvalitet i undervisningen. Den här kvalitetsgranskningen har bland annat visat att elever behöver få bättre möjligheter att tala målspråket och att skolorna inte analyserar varför elever hoppar av språkstudierna.

Läs mer 

Undervisningen i svenska i grundsärskolan 2010

Kvalitetsgranskningen visar framför allt att undervisningen i grundsärskolan inte ger eleverna tillräckliga förutsättningar att utveckla de språkliga förmågor som uttrycks i grundsärskolans kursplan i svenska.

Läs mer

Läsprocessen i svenska och naturorienterade ämnen 2010

I dag ställer samhället stora krav på att samtliga medborgare kan läsa, förstå och värdera det som läses. Skolan har ett avgörande ansvar att säkerställa att alla elever får de kunskaper som krävs för att klara av detta.

Läs mer

Fysik utan dragningskraft 2010

Undersökningar har visat att fysik är ett av de ämnen där resultaten bland eleverna är som sämst. Den här granskningen visar på ett flertal utvecklingsområden för att höja elevernas resultat.

Läs mer 

Framgång i undervisningen 2010

Tilltro till varje elevs förmåga, att skolan anpassar undervisningen efter varje elev och att lärarna fungerar som tydligare ledare – det är tre viktiga faktorer för en framgångsrik undervisning. Det visar denna sammanställning av aktuell forskning som Skolinspektionen har tagit fram.

Läs mer

Undervisning i matematik 2009

Den här kvalitetsgranskningen visar bland annat att många elever i grundskolan inte får den matematikundervisning som de har rätt till. Den visar även på goda exempel i de skolor som besökts. 

Läs mer


 

Gymnasiet 

Garanterad undervisningstid i gymnasieskolan 2018

Alla elever i gymnasieskolan har rätt till en miniminivå för garanterad undervisningstid. Undervisningstiden är en av gymnasieskolans viktigaste resurser och en viss mängd undervisningstid är nödvändig för att ge goda och likvärdiga förutsättningar för lärande i gymnasieskolan. Vår granskning visar att flera huvudmän och rektorer inte prioriterar elevernas rätt till garanterad undervisningstid.

Läs mer

Helhet i utbildningen på gymnasiets yrkesprogram 2017

Skolinspektionen har granskat om helhet och sammanhang i utbildningen skapas utifrån den kunskap som uttrycks i examensmålen för elever på yrkesprogram. Granskningen visar att samverkan mellan yrkeslärare och lärare i gymnasiegemensamma ämnen inte är ett etablerat arbetssätt på yrkesprogrammen. Vidare framkommer att undervisningen sällan utgår från examensmålen och att det finns ett flertal organisatoriska hinder som försvårar möjligheter till samarbete över ämnes- och kursgränserna.

Läs mer

Senare matematik i gymnasieskolan (matematik 3c) 2016

Matematik kurs 3c är en kurs på senare nivå i gymnasieskolan där eleverna ska ges förutsättningar att utveckla ett antal förmågor som exempelvis att formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat. Kursen är obligatorisk endast för naturvetenskaps- och teknikprogrammet. Syftet med granskningen har varit att ta reda på om undervisningen utformas så att eleverna får möjlighet att utveckla sin begrepps- och problemlösningsförmåga. Granskningen har omfattat 21 kommunala och 12 fristående skolor. Granskningen bygger på intervjuer med cirka 170 lärare, rektorer och elever, observationer av 65 lektioner samt en enkät som besvarades av drygt 1000 elever.

Läs mer

Utmaningar i undervisningen 2016

Många elever vill ha och behöver mer utmaningar i undervisningen. I arbetet med att granska skolorna ser Skolinspektionen exempel på elever som skulle kunna nå längre i sitt lärande. De fungerar ofta väl i skolan, men de behöver mer utmaningar för att inte gå miste om den utveckling och lärande de har rätt till. Det visar en tematisk analys från Skolinspektionen.

Läs mer

Lärarstöd och arbetsformer i gymnasieskolans yrkesprogram 2016

Många elever vill ha och behöver mer utmaningar i undervisningen. I arbetet med att granska skolorna ser Skolinspektionen exempel på elever som skulle kunna nå längre i sitt lärande. De fungerar ofta väl i skolan, men de behöver mer utmaningar för att inte gå miste om den utveckling och lärande de har rätt till. Det visar en tematisk analys från Skolinspektionen.

Läs mer 

Lärarstöd och arbetsformer i fristående gymnasieskolor 2016

Under en oanmäld granskning har Skolinspektionen kartlagt arbetsformer och lärarstöd på fem olika yrkesprogram på gymnasiet. Resultatet visar att det i mer än en fjärdedel av den observerade undervisningen förekommer begränsat lärarstöd. Lärarstödet var lägst när eleverna hade individuellt arbete.

Läs mer 

Undervisning på yrkesprogram 2014

Skolinspektionen har granskat undervisningen på de fem yrkesprogram som har uppvisat störst problem med studieavbrott. På 60 av de 64 skolor som ingår i granskningen behöver man utveckla sitt arbete för att minska risken för avhopp. Granskningen visar också på flera framgångsfaktorer för att hjälpa eleverna att fullfölja yrkesutbildningen.

Läs mer

Mer än vad du kan tro - granskning av religionskunskap på gymnasieskolan 2012

Undervisningen i religionskunskap på gymnasiet följer generellt sett styrdokumenten, och lärarna lyckas också ofta skapa en trygg stämning i klassrummen. Men det finns viktiga områden där undervisningen måste öka i kvalitet för att verkligen beröra eleverna.

Läs mer

Samhällskunskap i gymnasieskolan 2011

Denna rapport redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 38 gymnasieskolors Samhällskunskapsundervisning. Granskningen visar bland annat att målen att sträva mot genomsyrar undervisningen och att lärarna ger eleverna möjligheter att påverka kursens innehåll, arbetssätt och redovisningsformer. Samtidigt visar granskningen att skolornas insatser för elever som riskerar att inte nå kursens mål är otillräckliga.

Samhällskunskap i gymnasieskolan 2011

Undervisningen i matematik 2010

Den här kvalitetsgranskningen visar att påfallande många lärare bedriver en undervisning som inte till alla delar ligger i linje med styrdokumenten för ämnet matematik. Följaktligen får inte alla elever en undervisning som ger dem verktyg att förstå matematik och att använda och utnyttja hela sin förmåga.

Läs mer

Svenska i gymnasieskolan 2010

Skolinspektionen har granskat undervisningen i svenska A och B i gymnasieskolan på fyra yrkesförberedande program. Granskningen visar att anpassningen av ämnet svenska till den studieinriktning eleverna valt varierar mellan en i stort sett obefintlig till en genomtänkt anpassning.

Läs mer


 

Vuxenutbildning

Undervisning i svenska för invandrare 2018

I denna granskning har SFI-undervisningen stått i fokus. Rapporten redovisar resultat med inriktning mot hur vuxenutbildningen i svenska för invandrare främjar elevers möjligheter att lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Skolinspektionen ser en varierad bild. Främst syns problem kring individanpassning i undervisningen, vilket är bekymmersamt för de elever som behöver mer utmaningar.

Läs mer

Svenskundervisning för invandrare (sfi) 2011

Skolinspektionen har granskat svenskundervisning för invandrare (sfi) i 39 kommuner i landet. Tillsynen visar att det finns ett stort utrymme för förbättringar.

Läs mer 

Ändamålsenlighet och resultat i svenskundervisningen för invandrare (sfi) 2011

Resultaten i granskningen visar framför allt att kommunerna måste sätta fokus på sfi och i högre grad prioritera denna utbildning. Undervisningens planering och genomförande måste präglas av att de studerandes bakgrund och erfarenheter i betydligt större utsträckning respekteras.

Läs mer

Svenskundervisning för invandrare (sfi) 2010

Rapporten sammanfattar granskningen av svenskundervisningen för invandrare, lyfter fram exempel på hur sfi kan individanpassas och bedrivas med hög kvalitet och ger förslag på områden där utbildningen kan förbättras.

Läs mer