Teknikundervisningen: Frågor för reflektion

Resurser för teknikundervisning

 • Har lärarna adekvat utbildning och tillräcklig kompetens för att undervisa i teknikämnet?
 • Finns det möjlighet för lärare att komplettera sin kompetens om det behövs?
 • Finns det tillräckligt med utrustning, materiel och läromedel?
 • Finns det lokaler/lärmiljöer som ger möjlighet till såväl praktiska som teoretiska inslag i undervisningen?
 • Har skolan avsatt tillräckligt med tid för teknikundervisning och synliggörs teknikämnet på elevernas scheman?

Relevans och inflytande för elever

 • Tar läraren reda på elevernas förkunskaper, erfarenheter, förväntningar och intressen på ett systematiskt sätt?
 • Ges eleverna möjlighet till inflytande i undervisningen, till exempel vid planering, avseende innehåll, arbetsform, genomförande och utvärdering?
 • Knyter undervisningen an till teknik i det omgivande samhället och den teknik som eleverna möter i sin vardag?
 • Får eleverna i undervisningen förståelse för vilken betydelse kunskaper i teknik kan ha för kommande studier och arbetsliv?

Elevernas lärande i teknik

 • Finns en planering för hur det centrala innehållet ska behandlas i de olika årskurserna, så att ämnesinnehållet blir mer sammansatt och avancerat ju högre upp eleverna kommer i sin utbildning?
 • Bedrivs undervisning så att eleverna får förutsättningar att utveckla de förmågor som beskrivs i kursplanen?
 • Ges eleverna möjlighet att kontinuerligt från årskurs 1-9 utveckla de förmågor som kursplanen i teknik anger?Ges eleverna möjlighet att reflektera över sitt eget lärande och sin kunskapsutveckling i förhållande till syfte och mål i kursplanen?
 • Vävs teori och praktik samman så ett holistiskt lärande möjliggörs?
 • Får eleverna arbeta med teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning?
 • Bedöms elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i kursplanen?