Utmana eleverna i undervisningen

Drygt en tredjedel av eleverna i Skolinspektionens skolenkät svarar att de upplever att de får för lite utmanande arbetsuppgifter i skolan. Cirka en fjärdedel tycker att skolarbetet inte alls, eller bara till viss del, stimulerar dem att lära sig mer.

Forskningen pekar på vikten av att undervisningen låter eleverna få utveckla sina förmågor genom att utmanas med svårare uppgifter och tillåts gå fortare fram. En brist som Skolinspektionen dock kan konstatera i ett antal granskningar är att undervisningen tenderar att läggas på en medelnivå för att passa så många elever som möjligt. Ibland kan det också handla om en vilja från lärarens sida att hålla samman klassen så att undervisningssituationen blir mer hanterbar.

Skolinspektionen besöker ett stort antal skolor i hela landet varje år, för att granska att skolorna följer de lagar och regler som finns. Inspektörerna gör också olika djupare granskningar av kvaliteten olika områden. Under besöken har Skolinspektionen bland annat sett följande exempel på hur skolan inte klarar att utmana de elever som behöver och vill gå fortare fram:

  • De elever som blir fort klara med uppgifterna i ett ämne får vänta in resten av klassen innan de får nya uppgifter och utmaningar. För en hel del elever riskerar detta att leda till att de tappar motivation i undervisningen.
  • De elever som har lättare för sig antas klara sig själva och blir då inte alltid utmanade av läraren med nya frågor eller mer komplexa uppgifter.
  • Läraren har inte tagit reda på tillräckligt mycket om elevens förutsättningar, behov och bakgrund och kan därför inte alltid ge eleven utmaningar på rätt nivå. Då får de också svårt att koppla undervisningen till elevernas egna erfarenheter, vilket gör undervisningen mindre meningsfull för eleverna.
  • Skolor har inte alltid tillgång till metoder eller material för elever som vill och behöver gå fortare fram.
  • Brist på utmaningar kan gå hand i hand med reducering av innehåll i ett ämne. Att söka efter faktakunskaper kan i vissa lägen prioriteras mer i undervisningen än att problematisera och sätta kunskaperna i ett sammanhang.