Statistik

Antalet ansökningar om fristående skola ökar

Skolinspektionen har fått in cirka 320 ansökningar om att starta eller utöka fristående skola under läsåret 2019/20.

Statistik tillstånd fristående skolor: Skolstart 2019/20


34 skolor får tillstånd att starta 2018

Skolinspektionen har godkänt 34 nya fristående skolor att starta läsåret 2018/19. Detta motsvarar 30 procent av alla inkomna ansökningar om att starta fristående skola. Andelen godkända ansökningar har legat på ungefär samma nivå under flera år.

Statistik tillstånd fristående skolor: Skolstart 2018/19


Anmälningarna fortsätter öka

Antalet anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO har ökat med 6 procent under första halvåret 2017, jämfört med samma period förra året. Under första halvåret 2017 kom det in 2 678 anmälningar om upplevda missförhållanden i skolan. Anmälningarna handlar framförallt om kränkande behandling och att elever inte fått det särskilda stöd de har rätt till. 
Statistik om anmälningar: Anmälningar och beslut 2017


Brister på drygt sju av tio skolor

Under första halvåret 2017 granskade Skolinspektionen nästan 400 skolenheter och drygt 200 huvudmän. Skolbesöken kan utföras på olika sätt. En prioriterad tillsyn av en skola innebär en djupare granskning än en bastillsyn. I den prioriterade tillsynen hade 73 % av de granskade grundskoleenheterna och 70 % av de granskade gymnasieenheterna någon form av påpekad brist, vilket illustreras av diagrammet.
Statistik över regelbunden tillsyn första halvåret 2017


Resultat från Skolenkäten

Här hittar du resultatet för skolor och kommuner från Skolenkäten, som besvarats av närmare 177 000 elever, föräldrar och lärare under våren 2017. Totalt ingick i denna omgång samtliga grund-, gymnasie- och grundsärskolor i 65 kommuner och 35 större utbildningsföretag.
Statistik om Skolenkäten: Skolenkäten HT 2017


Resultat från Förskoleenkäten

Här finns resultatet av Skolinspektionens stora enkät med föräldrar och pedagogisk personal i förskolan, Förskoleenkäten. Enkäten besvarades av 25 677 vårdnadshavare och 7 037 förskolepersonal på 899 förskolor i 54 kommuner under hösten 2016.
Statistik om Förskoleenkäten: Förskoleenkäten HT 2016

Resultatet från Förskoleenkäten HT 2016 publicerades 2017-01-17. 

Antalet ansökningar om fristående skola ökar