Statistik

Statistik över regelbunden kvalitetsgranskning 2019

Under 2019 har totalt 311 skolenheter granskats, 225 grundskolor och 86 gymnasieskolor. Trygghet och studiero är det vanligaste området där skolorna bedöms ha hög kvalitet.

Läs mer


Statistik över regelbunden tillsyn 2019

Under 2019 har vi granskat 92 grundskolor och 49 gymnasieskolor inom den regelbundna tillsynen. 83 procent av grundskolorna och 90 procent av gymnasieskolorna hade minst en brist.

Läs mer


Statistik över tillstånd inför skolstart 2021/22

Skolinspektionen har fått in 191 ansökningar om att starta eller utöka fristående skolor inför skolstarten 2021/22. 

Läs mer


Statistik över viten 2019

Totalt under 2019 har Skolinspektionen fattat 99 beslut om föreläggande med vite, vilket är 21 procent färre än föregående år då 125 beslut om vite fattades

Läs mer


Anmälningar och beslut för 2019

Under 2019 inkom det 4 623 anmälningar till Skolinspektionen och BEO. Det är en minskning med 9 procent jämfört med 2018. Det är första gången sedan Skolinspektionen bildades som antalet inkomna anmälningar minskade. 

Läs mer


Resultat från Skolenkäten HT 2019

Nu kan du ta del av resultaten för skolor och kommuner från Skolenkäten HT 2019. Höstens omgång av Skolenkäten omfattar 240 000 svar från elever, lärare och föräldrar.

Läs mer


Beslutsstatistik för fristående skolor inför skolstart 2020/21 

Skolinspektionen har fått in totalt 213 ansökningar om att starta eller utöka fristående skolor för läsåret 2020/21. Det är en minskning med en tredjedel jämfört med förra året. 20 skolor har ännu inte fått något beslut. 

Läs mer


Tvåårsrapport Skolenkäten 2017-2018

I tvåårsanalysen av Skolenkäten 2017-2018 har runt 720 000 elever, lärare och vårdnadshavare på Sveriges samtliga grund-, gymnasie- och grundsärskolor svarat på frågor om sin skola. Särskild uppmärksamhet får elevers upplevelse av trygghet och studiero.

Läs mer


Regelbunden kvalitetsgranskning första halvåret 2019

Under första halvåret 2019 har Skolinspektionen granskat 161 grundskolor och 62 gymnasieskolor inom ramen för den regelbundna kvalitetsgranskningen. 

Läs mer


12 av 58 friskolor som ville starta ny verksamhet HT 2019 hade brister

Inför höstterminen 2019 genomförde Skolinspektionen kontroller av 58 fristående skolor som ville etablera ny verksamhet. 12 av dem hade brister inom något område. Alla skolhuvudmän utom en rättade till bristerna före skolstarten.

Läs mer


Resultaten från ombedömningen av nationella prov

Nu har de senaste resultaten från ombedömningen nationella prov kommit. Resultaten publiceras på Skolverkets webbplats cirka ett år efter det att provkopiorna skickats in till Skolinspektionen:

Skolverket: Sök rapporter från Skolinspektionen (extern länk, nytt fönster)


Skolenkäten VT 2019

Här hittar du resultatet för skolor och kommuner från Skolenkäten VT 2019. Vårens enkät har besvarats av sammanlagt 197 000 elever, föräldrar och lärare. Totalt ingick 1 642 skolenheter.

Läs mer


Resultat från Skolenkäten hösten 2018

Flickor är mer negativa till skolan än pojkar och var tredje elev i 9:an har inte studiero. Det visar några av resultaten från rapporten från höstens skolenkät som baseras på ett urval av resultaten. Här kan du läsa alla resultat från Skolenkäten som besvarats av 190 000 elever, föräldrar och lärare under hösten 2018 från 1 580 skolenheter i landet.

Läs mer


Regelbunden kvalitetsgranskning - vår nya inspektionsmodell

Regelbunden kvalitetsgranskning är en ny inspektionsmodell som Skolinspektionen startade inför höstterminen 2018. Här kan du ta del av statistiken för HT 2018 från den regelbundna kvalitetsgranskningen.

Läs mer


Liten ökning av andelen skolor och huvudmän med brister

Andelen skolor och huvudmän med brister var generellt sett högre 2018 jämfört med 2017 men nivån är ungefär densamma som 2016, visar senaste statistiken från regelbunden tillsyn. Eftersom antalet beslut är färre än tidigare år ska jämförelser bakåt i tiden göras med försiktighet.

Läs mer


Antalet anmälningar om kränkande behandling minskar 2018

Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) har ökat med 2 procent under 2018 jämfört med samma period förra året. När det gäller antalet inkomna anmälningar om kränkande behandling har de minskat med 3 procent jämfört med 2017.

Läs mer


Antalet ansökningar om att starta fristående skola minskar

Skolinspektionen har mottagit 212 ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2020/21. Detta är en minskning med 33 procent jämfört med föregående läsår. 

Läs mer