Statistik

29 skolenheter har genomgått förstagångstillsyn 2017/2018

Under läsåret 2017/2018 har Skolinspektionen genomfört förstagångstillsyn av 29 skolenheter som startade sin verksamhet under höstterminen 2017. Av dessa var 19 grundskolor och tio gymnasieskolor.
Statistik över förstagångstillsyn läsåret 2017-2018


Liten ökning av antal inkomna anmälningsärenden

Antalet anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO har ökat med två procent under första halvåret 2018, jämfört med samma period förra året. Under första halvåret 2018 kom det in 2 723 anmälningar om upplevda missförhållanden i skolan. Anmälningarna handlar framförallt om kränkande behandling och att elever inte fått det särskilda stöd de har rätt till. Här hittar du statistik över anmälningarna 2018.
Anmälningar och beslut första halvåret 2018


61 fristående skolor genomgick etableringskontroll 2018

Inför höstterminen 2018 har Skolinspektionen genomfört 61 etableringskontroller. Av dessa rörde 24 nyetablerad verksamhet medan 37 etableringskontroller rörde utökningar av redan befintliga skolenheter.

Etableringskontroll 2018


Antalet ansökningar om fristående skola ökar

Skolinspektionen har fått in 317 ansökningar om att starta eller utöka fristående skola under läsåret 2019/20.

Statistik tillstånd fristående skolor: Skolstart 2019/20


Resultat från Skolenkäten

Här hittar du resultatet för skolor och kommuner från Skolenkäten, som besvarats av 150 000 elever, föräldrar och lärare under våren 2018. Totalt ingick i denna omgång 1412 grund-, gymnasie- och grundsärskolor.
Statistik om Skolenkäten: Skolenkäten VT 2018


34 skolor får tillstånd att starta 2018

Skolinspektionen har godkänt 34 nya fristående skolor att starta läsåret 2018/19. Detta motsvarar 30 procent av alla inkomna ansökningar om att starta fristående skola. Andelen godkända ansökningar har legat på ungefär samma nivå under flera år.

Statistik tillstånd fristående skolor: Skolstart 2018/19


Anmälningarna fortsätter att öka

Antalet anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO har ökat med 5 procent under 2017 jämfört med samma period förra året. Under 2017 kom det in 5 013 anmälningar om upplevda missförhållanden i skolan. Anmälningarna handlar framförallt om kränkande behandling och att elever inte fått det särskilda stöd de har rätt till. Här hittar du statistik över anmälningarna 2017.

Statistik om anmälningar: Anmälningar och beslut 2017


Brister på drygt sju av tio skolor

Under 2017 granskade Skolinspektionen 789 skolenheter och drygt 357 huvudmän. Skolbesöken kan utföras på olika sätt. En prioriterad tillsyn av en skola innebär en djupare granskning än en bastillsyn. I den prioriterade tillsynen hade 72 % av de granskade grundskoleenheterna och 72 % av de granskade gymnasieenheterna någon form av påpekad brist, vilket illustreras av diagrammet.
Statistik över regelbunden tillsyn 2017