Statistik

Skolenkäten VT 2019

Här hittar du resultatet för skolor och kommuner från Skolenkäten VT 2019. Vårens enkät har besvarats av sammanlagt 197 000 elever, föräldrar och lärare. Totalt ingick 1 642 skolenheter.

Läs mer


Resultat från Skolenkäten hösten 2018

Flickor är mer negativa till skolan än pojkar och var tredje elev i 9:an har inte studiero. Det visar några av resultaten från rapporten från höstens skolenkät som baseras på ett urval av resultaten. Här kan du läsa alla resultat från Skolenkäten som besvarats av 190 000 elever, föräldrar och lärare under hösten 2018 från 1 580 skolenheter i landet.

Läs mer


Regelbunden kvalitetsgranskning - vår nya inspektionsmodell

Regelbunden kvalitetsgranskning är en ny inspektionsmodell som Skolinspektionen startade inför höstterminen 2018. Här kan du ta del av statistiken för HT 2018 från den regelbundna kvalitetsgranskningen.

Läs mer


Liten ökning av andelen skolor och huvudmän med brister

Andelen skolor och huvudmän med brister var generellt sett högre 2018 jämfört med 2017 men nivån är ungefär densamma som 2016, visar senaste statistiken från regelbunden tillsyn. Eftersom antalet beslut är färre än tidigare år ska jämförelser bakåt i tiden göras med försiktighet.

Läs mer


Antalet anmälningar om kränkande behandling minskar 2018

Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) har ökat med 2 procent under 2018 jämfört med samma period förra året. När det gäller antalet inkomna anmälningar om kränkande behandling har de minskat med 3 procent jämfört med 2017.

Läs mer


Antalet ansökningar om att starta fristående skola minskar

Skolinspektionen har mottagit 212 ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2020/21. Detta är en minskning med 33 procent jämfört med föregående läsår. 

Läs mer


61 fristående skolor genomgick etableringskontroll 2018

Inför höstterminen 2018 har Skolinspektionen genomfört 61 etableringskontroller. Av dessa rörde 24 nyetablerad verksamhet medan 37 etableringskontroller rörde utökningar av redan befintliga skolenheter.

Etableringskontroll 2018


29 skolenheter har genomgått förstagångstillsyn 2017/2018

Under läsåret 2017/2018 har Skolinspektionen genomfört förstagångstillsyn av 29 skolenheter som startade sin verksamhet under höstterminen 2017. Av dessa var 19 grundskolor och tio gymnasieskolor.
Statistik över förstagångstillsyn läsåret 2017-2018