Anmälningar 2009

Under 2009 mottog Skolinspektionen nästan 1 550 nya anmälningar där föräldrar eller någon annan riktade kritik mot en skola om missförhållanden. Jämfört med året innan var det en ökning med drygt 250 ärenden eller 20 procent.

Ökningen kan till viss del förklaras med att det från och med den 12 oktober 2009 är möjligt för alla att göra en anmälan direkt på Skolinspektionens/BEO:s hemsida med hjälp av webbanmälan. En sådan hantering bör innebära en förenkling för alla som vill göra en anmälan. Sedan 2003 har anmälningarna ökat med 62 procent.

Figur 1: Totalt antal inkomna anmälningar åren 2003 – 2009Grafik som visar att antalet inkomna anmälningsärenden till Skolinspektionen gått upp kraftigt från drygt 800 2004 till ca 1500 2009.

Anmälningar om kränkande behandling vanligast

Den vanligaste anmälningsgrunden är kränkande behandling, drygt 600 av de inkomna anmälningarna rör kränkande behandling. Näst vanligast  är särskilt stöd som ökade med 21 procent 2009 jämfört med föregående år. En annan vanlig anmälningsgrund är huvudmannens organisation och styrning.

Figur 2: Inkomna anmälningar efter anmälningsgrund år 2009

Kränkande behandling: 39 %, Särskilt stöd: 21 %, Huvudmannens organisation och styrning: 19 %, Skolplikt och rätt till utbildning/plats: 9 %.

Läs mer

Skolinspektionens rapport ”Anmälningsärenden 2009” (PDF-fil, nytt fönster)