Beslut 2009

Skolinspektionen fattade under 2009 knappt 2 260 beslut som rör nya anmälningsärenden inkomna under 2009 eller tidigare. Det är en ökning med 34 procent jämfört med föregående år. Under perioden 2003–2009 ökade antalet beslut med 56 procent.

Sakprövade ärenden

I 54 procent (1 120 ärenden) av alla ärenden som beslutades år 2009 gjordes en sakprövan, vilket innebär att myndigheten i ett beslut tar ställning till om man ska rikta kritik eller inte mot skolan.

Avskrivna ärenden

Ärenden som avskrivits utgjorde drygt 40 procent (891 ärenden). Ett avskrivningsbeslut innebär att Skolinspektionen inte utreder ärendet. Anledningen kan till exempel vara att anmälaren tar tillbaka sin anmälan och Skolinspektionen bedömer att det inte finns skäl att utreda ärendet eller att anmälan gäller befarade brister (som ännu inte uppstått).

Avvisade ärenden

Avvisningarna stod för några procent (47 ärenden) av alla beslutade ärenden. Ett beslut om avvisning fattas när en fråga inte ligger inom ramen för Skolinspektionens tillsyn.

Sakprövade ärenden ökade 2009

Det är huvudsakligen de sakprövade ärendena som har ökat under perioden 2003-2009 medan de som avvisats har minskat. Antalet avskrivningsbeslut är relativt konstant under perioden.

 Av de beslutade ärendena under 2009 ledde 578 till kritik. Det var drygt hälften av alla sakprövade beslut eller nästan 30 procent av samtliga beslut som fattades år 2009.  Antalet kritikbeslut ökade med 119 procent jämfört med året innan.

Figur 1: Antal beslutade ärenden efter beslutstyp åren 2003–2009
Antalet beslut har ökat från ca 1300 2003 tilldrygt 2000 2009, av dem har de sakprövade ökat från ca 400 2003 till ca 1000 2009 och de avskrivna har legat runt 800 under hela perioden.

Särskilt stöd vanligaste grunden för kritik

Det vanligast förekommande kritikgrunden är särskilt stöd, 258 av de 578 fattade kritikbesluten rör kränkande behandling. Detta motsvarar 45 procent av alla kritikbeslut. Den näst vanligaste kategorin 2009 är kränkandebehandling samt skolplikt och rätt till utbildning/plats med 199 respektive 158 kritikbeslut.

Figur 2: Kritikbeslut efter kritikgrund år 2009

Särskilt stöd: 45 %, kränkande behandling 34 %, Skolplikt och rätt till utbildning/plats 27 %, Huvudmannens organisation och styrning 7 %
 

Läs mer

Skolinspektionens rapport ”Anmälningsärenden 2009” (PDF-fil, nytt fönster)