Anmälningarna fortsätter öka – men i lägre takt

Anmälningarna till Skolinspektionen och BEO fortsatte att öka under 2014, men inte i samma höga takt som åren innan. Under 2014 kom det in knappt 3 750 anmälningar, vilket var en ökning med 5 procent jämfört med 2013. Mellan åren 2010 och 2013 har den årliga ökningstakten varit mellan 10 och 30 procent.

Sannolikt kan en ökad medvetenhet i samhället om möjligheten att anmäla missförhållanden i skolan förklara ökningen av antalet anmälningar. Antalet anmälningar kan inte användas för att säga något om den faktiska utvecklingen av missförhållanden i skolan.

Även antalet anmälningar där Skolinspektionen eller BEO konstaterat brist ökade under 2014 vilket innebär att andelen konstaterade brister är på samma nivå som tidigare. År 2014 och de närmaste åren innan konstaterade Skolinspektionen och BEO brister i en tredjedel av de inkomna anmälningarna medan vi konstaterade brister i en femtedel av de inkomna ärendena i början av tioårsperioden.

Antal inkomna anmälningar till Skolinspektionen och BEO samt antal anmälningar där Skolinspektionen eller BEO konstaterat brister 2004 – 2014

Observera att beslut om konstaterade brister ett visst år kan handla om uppgifter som kommit i in en anmälan året innan.