Anmälningarna gäller oftast utsatta pojkar i grundskolan

Pojkar i grundskolan är överrepresenterade i anmälningarna om upplevda missförhållanden, som kommer in till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO). År 2014 kom det in 3 anmälningar per 1 000 elever i grundskolan, detta kan jämföras med drygt 1 anmälan per 1 000 elever i gymnasieskolan.

Av anmälningarna som rör grundskolan är det betydligt fler anmälningar som handlar om att pojkar utsatts för missförhållanden i skolan, jämfört med anmälningar om att flickor utsatts för missförhållanden. År 2014 gällde drygt 50 procent av anmälningarna i grundskolan pojkar och 30 procent flickor. I de övriga skolformerna gällde anmälningarna i stort sett lika många pojkar som flickor.

Antal inkomna anmälningar till Skolinspektionen och BEO år 2014, uppdelat efter skolform och kön

Pojkarna är överrepresenterade i alla typer av anmälningar för grundskolan, men skillnaderna är störst när det gäller anmälningar om särskilt stöd. Mer än dubbelt så många anmälningar om brister i särskilt stöd rör pojkar än flickor. I anmälningarna om kränkande behandling rörde drygt hälften av anmälningarna pojkar och drygt en tredjedel flickor.