Krav på skadestånd i 42 fall

I knappt tre fjärdedelar (30 stycken) av fallen under 2014 har skadeståndskravet lett till att eleven fått ersättning från huvudmannen, alltså den kommun, företag eller annan organisation som driver elevens skola. I de ärenden där huvudmännen motsatt sig kravet på skadestånd har BEO gått vidare med stämningsansökan till domstol i två fall under 2014. I övriga ärenden pågår förhandlingar med huvudmännen.

Under 2014 har ersättningen varierat, det lägsta utbetalade beloppet var på 3 000 kronor och det högsta var på 150 000 kronor.