Fysiska angrepp i 31 procent av anmälningarna mot lärare

De som anmält att de blivit kränkta av skolpersonal uppger till 50 procent att det rört sig om verbala kränkningar och till 31 procent att det rört sig om fysiska angrepp. Övriga typer av kränkande behandling har endast enstaka anmälningar. De som anmält kränkningar av en annan elev anger till 63 procent verbala kränkningar och 64 procent fysiska angrepp. När elever uppges ha kränkt andra elever är även utfrysning vanligt. 19 procent uppger utfrysning i sina anmälningar.

Resultaten ovan framkommer ur den fördjupade analysen av ärenden om kränkande behandling. För mer information se längst ner på sidan.

Andel inkomna anmälningar och andel kritikbeslut efter typ av kränkning och vem som utfört kränkningen

En elev kan utsättas för olika typer av kränkningar. Jan-jun 2014. Procent.

Diagram: Andel inkomna anmälningar och andel kritikbeslut som rör kränkande behandling efter typ av kränkning och vem som utfört kränkningen

I 27 procent av samtliga anmälningar om kränkande behandling som kom in under det första halvåret 2014 uppger anmälaren att en lärare, rektor eller annan skolpersonal varit den som kränkt. I 60 procent av anmälningarna uppger anmälaren att en eller flera elever kränkt en annan elev och 10 procent av anmälningarna pekas både elever och personal ut som de som kränkt.

Andel anmälningar och andel kritikbeslut efter vem som utförde kränkningen

Antal anmälningar är fler än antal kritikbeslut. Jan-jun 2014. Procent.

Inkomna anmälningar (till vänster) och kritikbeslut (till höger)

Diagram: Andel anmälningar och andel kritikbeslut som rör kränkande behandling efter vem som utförde kränkningen

Om statistiken

Statistiken består delvis av en fördjupad analys om typ av kränkande behandling i ett urval av de anmälningar som kommit in eller beslutats under första halvåret 2014. Den består också av en genomgång av samtliga anmälningar som rör kränkande behandling som kommit in eller beslutats under samma period. Den fördjupande analysen gjordes genom att vi läste igenom ett slumpmässigt urval av anmälningarna om kränkande behandling. Anmälningarna som lästes igenom kategoriserades sedan efter typ av kränkning, till exempel fysiska angrepp.