Verbala och fysiska kränkningar vanligast

En verbal kränkning är när en person på skolan, till exempel en elev, lärare eller annan skolpersonal, sagt något som gjort att en elev känner sig kränkt. Det kan till exempel vara när någon säger elaka saker eller hotar. Kränkningar genom fysiska angrepp är till exempel knuffar, slag eller sparkar. I 56 procent av anmälningarna om kränkande behandling uppgav anmälaren att en elev varit utsatt för verbala kränkningar och i 51 procent uppgavs fysiska angrepp ha förekommit. Utfrysning var också en vanlig typ av kränkning, det förekom i 14 procent av anmälningarna.

I den tidigare redovisningen om typ av kränkande behandling, som avsåg år 2011, var verbala och fysiska kränkningar också vanligast.
Läs mer: Anmälningsärenden 2011 (PDF-fil, nytt fönster)

Det är vanligt att de som anmält kränkande behandling till Skolinspektionen eller BEO har känt sig utsatta för flera olika typer av kränkningar. I 40 procent av de inkomna anmälningarna uppgav anmälaren minst två typer av kränkningar. Den vanligaste kombinationen av kränkningar var verbala och fysiska. 79 procent av de som angett två eller fler kränkningar uppgav de båda kränkningarna tillsammans. Verbala kränkningar och utfrysning var också en vanlig kombination. 27 procent uppgav dem i kombination.

I de fall då enbart en typ av kränkning anmälts är fysiska angrepp vanligast, 19 procent uppgav endast fysiska angrepp. En anledning till detta kan vara att det ofta blir mer tydligt för en elev att något måste göras för att få stopp på kränkningarna vid fysiska angrepp jämfört med vid verbala kränkningar.

Även i de fall då Skolinspektionen eller BEO kritiserat skolan eller huvudmannen är fysiska angrepp vanligast. Det kan bland annat bero på att det är lättare att visa att ett fysiskt angrepp ägt rum, särskilt om det finns fysiska skador. När Skolinspektionen eller BEO har utrett en anmälan fattas ett beslut. Beslutet kan innebära att myndigheten kritiserar skolan eller huvudmannens agerande. En huvudman är den som är ansvarig för skolan och kan vara en kommun eller enskild huvudman för en fristående skola.

Andel inkomna anmälningar och andel kritikbeslut efter typ av kränkning

En anmälan eller ett beslut kan röra olika kränkningar. Jan-jun 2014. Procent.Diagram: Andel inkomna anmälningar och andel kritikbeslut som rör kränkande behandling efter typ av kränkning

Om statistiken

Statistiken består delvis av en fördjupad analys om typ av kränkande behandling i ett urval av de anmälningar som kommit in eller beslutats under första halvåret 2014. Den består också av en genomgång av samtliga anmälningar som rör kränkande behandling som kommit in eller beslutats under samma period. Den fördjupande analysen gjordes genom att vi läste igenom ett slumpmässigt urval av anmälningarna om kränkande behandling. Anmälningarna som lästes igenom kategoriserades sedan efter typ av kränkning, till exempel fysiska angrepp.