Anmälningar och beslut 2010

Statistiken redovisas på totalnivå, län och kommuner. De beslut myndigheten har fattat under 2010 kan i vissa fall gälla anmälningar som gjordes under 2009 eller tidigare.

Anmälningar och beslut per län och kommun år 2010

Antal inkomna anmälningar per kommun efter registreringstyp år 2010 (PDF-fil, nytt fönster)
Total antal inkomna anmälningar per anmälningsgrund och kommun år 2010 (PDF-fil, nytt fönster)
Antal beslutade anmälningsärenden per kommun efter beslutstyp 2010 (PDF-fil, nytt fönster)
Total antal beslutade anmälningsärenden per kommun efter kritikgrund år 2010 (PDF-fil, nytt fönster)

Hur många anmälningar kom in?

Under 2010 fick Skolinspektionen nästan 2 260 nya anmälningar. Jämfört med året innan var det en ökning med nästan 720 ärenden eller 47 procent och den uppåtgående trenden fortsätter därmed.

Totalt antal inkomna anmälningar åren 2003 – 2010

Vad handlar anmälningarna om?

  • Statistiken visar en tydlig ökning inom alla anmälningsgrunder.
  • Många anmälningar, minst 1 105 handlar om kränkande behandling. Denna typ av ärenden har nästan blivit dubbelt så många (83 procent) jämfört 2009. Motsvarande siffra för hela förra året var 603 anmälningar.
  • Många anmälningar handlar om särskilt stöd, 610 stycken. Motsvarande siffra för hela förra året var 331 anmälningar.
  • Det är också många anmälningar som handlar om samarbete/information mellan skola och hem, 294 anmälningar. Motsvarande siffra för hela förra året var 133 anmälningar.

Vad beror ökningen på?

Det är inte klart vad ökningen beror på. Skolinspektionen/BEO har genomfört en del förändringar som kan ha påverkat, till exempel blev det möjligt att göra en anmälan via webben från och med oktober 2009. Men det kan också bero på att skolfrågor uppmärksammas mycket och att Skolinspektionen/BEO har blivit mer kända. Att flera ärenden fick massmedialt genomslag kan också ha bidragit till ökningen.

Hur många ärenden har Skolinspektionen/BEO fattat beslut om?

När Skolinspektionen/BEO har utrett en anmälan fattas ett beslut. Beslutet kan innebära att myndigheten riktar kritik mot en skola. Beslutet kan även innebära att myndigheten inte riktar kritik.

Skolinspektionen och BEO fattade under 2010 knappt 2 720 beslut som rör anmälningsärenden inkomna under 2010 eller tidigare, vilket är en ökning med 32 procent jämfört med föregående år.

Av de ärendena som beslutades under 2010 ledde 586 till kritik. Det var drygt 40 procent av alla beslut där man prövade ärende i sak eller drygt 20 procent av samtliga beslut som fattades år 2010. Antalet kritikbeslut är mer eller mindre oförändrat jämfört med 2009.

Totalt antal kritikbeslut åren 2003–2010


Den vanligaste kritikgrunden var särskilt stöd (332 beslut), kränkande behandling (182 beslut), skolplikt och rätt till utbildning/plats (147 beslut).

Skolinspektionen/BEO följer upp alla kritikbeslut. Under första halvåret 2010 fattade Skolinspektionen/BEO cirka 592 sådana uppföljningsbeslut där myndigheten bedömt att skolan vidtagit de åtgärder som behövs för att komma till rätta med bristerna. Det är 163 beslut fler än år 2009.