Anmälningar och beslut 2011

Hur många anmälningar kom in?

Under 2011 fick Skolinspektionen 2 651 nya anmälningar från allmänheten, oftast föräldrar och elever, om missförhållanden i en skola eller verksamhet. Jämfört med året innan var det en ökning med drygt 390 ärenden eller 17 procent. Anmälningarna fortsätter därmed att öka.

Figur 1. Totalt antal inkomna anmälningar åren 2003 – 2011Figur 1. Totalt antal inkomna anmälningar åren 2003 – 2011

Vad handlar anmälningarna om?

  • Statistiken visar en ökning inom alla anmälningsgrunder.
  • Många anmälningar, minst 1 085, handlar om kränkande behandling. Det är nästan lika många som under 2010. Motsvarande siffra för hela förra året var 1 105 anmälningar.
  • Många anmälningar handlar om särskilt stöd, 747 stycken. Motsvarande siffra för hela förra året var 603 anmälningar.
  • Det är också många anmälningar som handlar om skolplikt och rätt till utbildning/plats, 343 anmälningar. Motsvarande siffra för hela förra året var 239 anmälningar.

Vad beror ökningen på?

Det är inte klart vad ökningen beror på. Skolinspektionen och Barn- och elevombudet har genomfört en del förändringar som kan ha påverkat, till exempel blev det möjligt att göra en anmälan via webben från och med oktober 2009. Men det kan också bero på att skolfrågor uppmärksammas mycket och att Skolinspektionen och Barn- och elevombudet har blivit mer kända.

Hur många ärenden har Skolinspektionen och Barn- och elevombudet fattat beslut om?

När Skolinspektionen och Barn- och elevombudet har utrett en anmälan fattar vi ett beslut. Beslutet kan innebära att myndigheten kritiserar skolans eller huvudmannens agerande. Beslutet kan även innebära att myndigheten inte kritiserar skolan eller huvudmannen.

Under 2011 fattade Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2 455 beslut om anmälningar som kommit in till myndigheten 2011 eller tidigare. Det är en ökning med 20 procent jämfört med föregående år.  Av de ärenden som myndigheten tog beslut om under 2011 ledde 749 till kritik. Det är närmare hälften av alla beslut där en utredning gjorts eller 31 procent av alla beslut på anmälningar som fattades år 2011. Den vanligaste kritikgrunden var särskilt stöd (332 beslut), kränkande behandling (290 beslut), skolplikt och rätt till utbildning/plats (149 beslut).

Figur 2. Totalt antal kritikbeslut åren 2003–2011Figur 2. Totalt antal kritikbeslut åren 2003–2011